Wednesday, February 22, 2017
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ได้เชิญ Assoc. Prof. Mag. Dr. Regine Schönlechner  นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Cereal Chemistry จาก University of Natural...
Wednesday, February 22, 2017
เมื่อวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นตัวแทนจากภาคเอกชนและผู้ใช้บัณฑิตของสาขาฯ...
Wednesday, February 22, 2017
ระหว่างวันที่ 30 มกราคม ถึง 8 กุมภาพันธ์ 2560 Assoc. Prof. Dr. Thomas KARBOWIAK จาก AgroSup Dijon-Universite’ de Bourgogne, Dijon ประเทศฝรั่งเศส...
Friday, November 11, 2016
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาโรจน์ รอดคืน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิวัลย์ สีทา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธ์สิริ สุทธิลักษณ์...
Thursday, October 6, 2016
เมื่อวันที่ 26-28 กันยายน 2559 สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร และสำรวจความต้อการศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา รวมถึงประชาสัมพันธ์หลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรร่วม 2 ปริญญา (...
Wednesday, October 5, 2016
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2559  ผศ. ดร. สาโรจน์ รอดคืน อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ได้พานักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร จำนวน 16 คนซึ่งลงทะเบียนเรียนรายวิชาชีพเลือก...
Wednesday, October 5, 2016
เมื่อวันเสาร์ ที่ 17 กันยายน 2559 คณาจารย์สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ได้ลงพื้นที่ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน เทศบาลตำบลห้วยไคร้ อ. แม่สาย จ. เชียงราย ภายใต้โครงการ ฝีกอบรมแปรรูปและถนอมอาหาร หลักสูตร...
Wednesday, October 5, 2016
ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2559  สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร โดย    ผศ. ดร. สาโรจน์ รอดคืน ได้พานักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร จำนวน 16 คนซึ่งลงทะเบียนเรียนรายวิชาชีพเลือก...
Wednesday, October 5, 2016
ในระหว่างวันที่ 6-12 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร จำนวน 5 คน และคณาจารย์นำทีมโดย ผศ. ดร. สาโรจน์ รอดคืน ดร. จุฑามาศ นิวัฒน์ และ ดร. ณัฏยา คนซื่อ...