Tuesday, April 5, 2016
สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ในสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร...
Tuesday, April 5, 2016
ตามที่ สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559   ...
Tuesday, March 1, 2016
เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มัชฌิมา นราดิศร ร่วมด้วยคณาจารย์สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ให้การต้อนรับ Asst. Prof.Dr. Mitsuru HAMANO และ...
Tuesday, March 1, 2016
ระหว่างวันที่ 8-22 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Seung-Taik LIM จาก School of Life Sciences and Biotechnology, Korea University สาธารณรัฐเกาหลี...
Tuesday, March 1, 2016
สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Suyong LEE จาก Department of Food Science & Technology, Sejong University สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 15 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2559...
Thursday, January 21, 2016
เมื่อวันที่ 7-9 มกราคม 2559 นักศึกษาสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรชั้นปีที่ 1-3 ได้เข้าร่วมงานเปิดกระป๋องครั้งที่ 24 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่...
Wednesday, January 6, 2016
   สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559...
Friday, December 11, 2015
สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ให้การต้อนรับ Dr. Kazutaka YAMAMOTO จาก National Food Research Institute (NFRI) ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2558 โดยจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ...
Friday, December 4, 2015
เมื่อวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 และวันอังคารที่ 1 ธันวาคม  พ.ศ. 2558 คณาจารย์ และนักศึกษาชั้นปีที่ 2