Thursday, January 21, 2016
เมื่อวันที่ 7-9 มกราคม 2559 นักศึกษาสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรชั้นปีที่ 1-3 ได้เข้าร่วมงานเปิดกระป๋องครั้งที่ 24 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่...
Wednesday, January 6, 2016
   สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559...
Friday, December 11, 2015
สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ให้การต้อนรับ Dr. Kazutaka YAMAMOTO จาก National Food Research Institute (NFRI) ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2558 โดยจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ...
Friday, December 4, 2015
เมื่อวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 และวันอังคารที่ 1 ธันวาคม  พ.ศ. 2558 คณาจารย์ และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร...
Friday, December 4, 2015
เมื่อวันที่  1 ธันวาคม 2558 สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคคลากรสายสนับสนุน  จากคณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   ...
Friday, November 27, 2015
เมื่อวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2558 นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ได้ศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับกระบวนการผลิต การควบคุม/ตรวจสอบคุณภาพ และการทดสอบชิมชาและกาแฟ ณ...
Monday, November 23, 2015
ตัวแทนนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการอาหาร สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ได้แก่ นางสาวพรชนก แสนสุข และนางสาววรารินทร์ บัวลอย พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล...