Thursday, May 14, 2015
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2558  นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร  สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ได้ศึกษาดูงานกระบวนการผลิตชาและกาแฟ ณ สหกรณ์สวนชาดอยตุง และ Slow Coffee  อ.แม่สาย จ.เชียงราย...
Wednesday, April 29, 2015
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2558 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ จำนวน  86 คน และคณาจารย์ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่...
Wednesday, April 29, 2015
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดประชุมชี้แจงทุนอุดหนุนการวิจัย และพิธีลงนามสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ ห้องจอมพลสฤษดิ์...
Wednesday, March 18, 2015
                เมื่อวันที่ 9-11 มีนาคม 2558 สำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา...
Tuesday, February 24, 2015
สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดกิจกรรม “แชร์ประสบการณ์การเดินทางไปแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ” ของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร เมื่อวันศุกร์ที่ 13...
Tuesday, January 27, 2015
ตามที่  สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 โครงการรับนักศึกษาผู้มีศักยภาพด้านอุตสาหกรรมเกษตรไปแล้วนั้น...
Friday, October 3, 2014
Special Talk on “Why Do We Use Fermentation” By B.J.B. Wood Renowned Fermentation Books Writer Visiting Professor, School of Agro-Industry On Wednesday, 3 October 2014 At 4:00-6:00...
Thursday, October 2, 2014
อบรมเชิงปฏิบัติการระบบคุณภาพ เรื่อง การจัดการสุขลักษณะและการจัดการระบบ HACCP สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบคุณภาพ เรื่อง...
Tuesday, September 16, 2014
ประชาสัมพันธ์การบรรยายพิเศษ (ภาคภาษาอังกฤษ) เรื่อง “Development of Volatiles Analysis for Food and Agricultural Produce" โดย ดร.ทินกร สีเสียดค้า ผู้เชี่ยวชาญด้าน Chromatography-Mass...
Monday, September 15, 2014
บรรยายพิเศษเพิ่มพูนความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล ในปัจจุบันเศรษฐกิจฮาลาลมีการเจริญเติบโตและสามารถสร้างมูลค่ามหาศาล ไม่ว่าจะในประเทศหรือต่างประเทศ เนื่องจากประชากรมุสลิมมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี...