Wednesday, August 26, 2015
เมื่อวันที่ 22-23 สิงหาคม 2558 สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้จัดอบรมการแปรรูปอาหารเพื่อเสริมรายได้ให้กับกลุ่มแม่บ้านจากหมู่บ้านสันต้นก๊อ ต. บ้านดู่  อ. เมือง  จ. เชียงราย...
Thursday, June 25, 2015
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย ได้จัดการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร ปีที่ 7 “Food Innovation Contest 2015” ภายใต้แนวคิด Innovation of OTOP...
Tuesday, June 16, 2015
สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการอาหารสุขภาพ เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส ณ บ้านเด็กกำพร้ามานา ม.ห้วยมะซาง ต. วาวี จ. เชียงราย เมื่อวันที่ 13-14 มิถุนายน 2558...
Wednesday, June 10, 2015
In the academic year of 2014, four students from Food Technology Program, School of Agro-Industry, Thailand have joined ASEAN International Mobility for Students Program (AIMS Program). This program...
Friday, June 5, 2015
นักศึกษา คณาจารย์และพนักงานสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำนวน 115 คนได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายคุณธรรมและจิตอาสา ณ วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ อำเภอพาน จังหวังเชียงราย ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม...
Thursday, May 28, 2015
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรร่วมกับคลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์...