กิจกรรมการประกวดโตกอาหารเหนือเพื่อสุขภาพ สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559 ส่วนภูมิภาค

ด้วย สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดกิจกรรมแข่งขัน “การประกวดโตกอาหารเหนือเพื่อสุขภาพ” ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559  ส่วนภูมิภาค วันพุธที่ 17 สิ