นิทรรศการ Pulses for Life โดยสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 17-19 สิงหาคม 2559 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ประจำปี 2559 ทั้งนี้หัวข้อหลักของสัปดาห์วิทยาศาสตร์ของประเทศไทยในปีนี้คือ International Year of Pulses เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศ สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร จึงได้แสดงผลงานนิทรรศการ