ห้องเรียนภูมิปัญญาชาวบ้าน การผลิตแคบหมูส่งนอก

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2559  ผศ. ดร. สาโรจน์ รอดคืน อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ได้พานักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร จำนวน 16 คนซึ่งลงทะเบียนเรียนรายวิชาชีพเลือก Technology of Meat, Poultry and Egg Products เข้าศึกษาดูงานการผลิตแคบหมู ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเชียงราย 2 ราย คือ  วิสาหกิจชุมชนศิราณีแคบหมูสูตรโบราณ บ้านหัวฝาย อ. เมือง เชียงราย และ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปอาหาร (แคบหมูจันทร์สวย) บ้านเวียงชัยทอง อ. เวียงชัย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการเรียนรู้วิถีการแปรรูปอาหารประเภทเนื้อสัตว์โดยอาศัยภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยผลิตภัณฑ์ของทางกลุ่มเป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีมูลค่าทางการตลาดที่สูงและเป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของจังหวัดเชียงราย

Share this