Friday, December 4, 2015
เมื่อวันที่  1 ธันวาคม 2558 สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคคลากรสายสนับสนุน  จากคณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   ...
Friday, November 27, 2015
เมื่อวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2558 นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ได้ศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับกระบวนการผลิต การควบคุม/ตรวจสอบคุณภาพ และการทดสอบชิมชาและกาแฟ ณ...
Monday, November 23, 2015
ตัวแทนนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการอาหาร สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ได้แก่ นางสาวพรชนก แสนสุข และนางสาววรารินทร์ บัวลอย พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล...
Thursday, November 5, 2015
คณาจารย์และนักศึกษา สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มอบโอกาสทางการศึกษาเพื่อขยายโอกาสให้แก่เด็กด้อยโอกาส ณ บ้านเด็กกำพร้ามานา ม.ห้วยมะซาง ต. วาวี จ. เชียงราย เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2558  ...
Thursday, October 8, 2015
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558 Dr. Endang Warsiki ผู้แทนจาก Department of Agro-Industrial Technology, Faculty of Agricultural Technology มหาวิทยาลัย Bogor Agricultural University (IPB) ประเทศอินโดนีเซีย...
Thursday, October 8, 2015
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยคณบดีสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุทธิวัลย์ สีทา ร่วมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาโรจน์ รอดคืน อาจารย์ ดร. ณัฐกาญจน์ รุ่งเรือง อาจารย์...
Tuesday, October 6, 2015
เมื่อวันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2558 สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษา และคณาจารย์ ในหัวข้อ “สำเร็จไว ถ้าใช้สมองเป็น”  โดย  ดร.วีรพงษ์ ศรัทธาผล...
Friday, October 2, 2015
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร อาจารย์ ดร. มัชฌิมา นราดิศร ร่วมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาโรจน์ รอดคืน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุทธิวัลย์ สีธา อาจารย์ ดร....
Friday, October 2, 2015
ในระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม ถึง วันที่ 11 กันยายน 2558 สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาโรจน์ รอดคืน ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ “MFU Short Course Program...
Tuesday, September 29, 2015
เนื่องในโอกาสครบรอบการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในปี 2558 ซึ่งเป็นปีที่มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครอบรอบ 17 ปี แห่งการสถาปนา...