Tuesday, September 22, 2015
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558 สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Traditional Japanese Foods and Their Health Effects” โดย Asst. Prof. Dr. Shigeru KATAYAMA จาก Shinshu...
Tuesday, September 1, 2015
สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดการสุขลักษณะและการจัดการระบบ HACCP ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร” เมื่อวันที่ 28-30 สิงหาคม 2558 ณ...
Wednesday, August 26, 2015
เมื่อวันที่ 22-23 สิงหาคม 2558 สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้จัดอบรมการแปรรูปอาหารเพื่อเสริมรายได้ให้กับกลุ่มแม่บ้านจากหมู่บ้านสันต้นก๊อ ต. บ้านดู่  อ. เมือง  จ. เชียงราย...
Thursday, June 25, 2015
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย ได้จัดการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร ปีที่ 7 “Food Innovation Contest 2015” ภายใต้แนวคิด Innovation of OTOP...
Tuesday, June 16, 2015
สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการอาหารสุขภาพ เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส ณ บ้านเด็กกำพร้ามานา ม.ห้วยมะซาง ต. วาวี จ. เชียงราย เมื่อวันที่ 13-14 มิถุนายน 2558...
Wednesday, June 10, 2015
In the academic year of 2014, four students from Food Technology Program, School of Agro-Industry, Thailand have joined ASEAN International Mobility for Students Program (AIMS Program). This program...
Friday, June 5, 2015
นักศึกษา คณาจารย์และพนักงานสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำนวน 115 คนได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายคุณธรรมและจิตอาสา ณ วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ อำเภอพาน จังหวังเชียงราย ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม...
Thursday, May 28, 2015
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรร่วมกับคลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์...
Thursday, May 14, 2015
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2558  นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร  สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ได้ศึกษาดูงานกระบวนการผลิตชาและกาแฟ ณ สหกรณ์สวนชาดอยตุง และ Slow Coffee  อ.แม่สาย จ.เชียงราย...
Wednesday, April 29, 2015
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2558 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ จำนวน  86 คน และคณาจารย์ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่...