Tuesday, October 6, 2015
เมื่อวันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2558 สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษา และคณาจารย์ ในหัวข้อ “สำเร็จไว ถ้าใช้สมองเป็น”  โดย  ดร.วีรพงษ์ ศรัทธาผล...
Friday, October 2, 2015
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร อาจารย์ ดร. มัชฌิมา นราดิศร ร่วมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาโรจน์ รอดคืน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุทธิวัลย์ สีธา อาจารย์ ดร....
Friday, October 2, 2015
ในระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม ถึง วันที่ 11 กันยายน 2558 สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาโรจน์ รอดคืน ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ “MFU Short Course Program...
Tuesday, September 29, 2015
เนื่องในโอกาสครบรอบการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในปี 2558 ซึ่งเป็นปีที่มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครอบรอบ 17 ปี แห่งการสถาปนา...
Tuesday, September 22, 2015
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2558  สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ได้ดำเนินโครงการสำนักวิชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2558 กิจกรรมไหว้ครู ประจำปี 2558 ณ อาคารเรียนรวม E3B ห้อง 102...
Tuesday, September 22, 2015
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558 สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Traditional Japanese Foods and Their Health Effects” โดย Asst. Prof. Dr. Shigeru KATAYAMA จาก Shinshu...
Tuesday, September 1, 2015
สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดการสุขลักษณะและการจัดการระบบ HACCP ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร” เมื่อวันที่ 28-30 สิงหาคม 2558 ณ...
Wednesday, August 26, 2015
เมื่อวันที่ 22-23 สิงหาคม 2558 สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้จัดอบรมการแปรรูปอาหารเพื่อเสริมรายได้ให้กับกลุ่มแม่บ้านจากหมู่บ้านสันต้นก๊อ ต. บ้านดู่  อ. เมือง  จ. เชียงราย...
Thursday, June 25, 2015
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย ได้จัดการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร ปีที่ 7 “Food Innovation Contest 2015” ภายใต้แนวคิด Innovation of OTOP...
Tuesday, June 16, 2015
สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการอาหารสุขภาพ เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส ณ บ้านเด็กกำพร้ามานา ม.ห้วยมะซาง ต. วาวี จ. เชียงราย เมื่อวันที่ 13-14 มิถุนายน 2558...