Monday, June 20, 2016
เมื่อเร็ว ๆ นี้ รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ผศ.ดร. มัชฌิมา นราดิศร ร่วมด้วยคณาจารย์สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ได้เดินทางไปประเทศญี่ปุ่น เพื่อเจรจาความร่วมมือด้านการวิจัย...
Tuesday, March 1, 2016
เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มัชฌิมา นราดิศร ร่วมด้วยคณาจารย์สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ให้การต้อนรับ Asst. Prof.Dr. Mitsuru HAMANO และ...
Tuesday, March 1, 2016
ระหว่างวันที่ 8-22 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Seung-Taik LIM จาก School of Life Sciences and Biotechnology, Korea University สาธารณรัฐเกาหลี...
Tuesday, March 1, 2016
สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Suyong LEE จาก Department of Food Science & Technology, Sejong University สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 15 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2559...
Thursday, January 21, 2016
เมื่อวันที่ 7-9 มกราคม 2559 นักศึกษาสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรชั้นปีที่ 1-3 ได้เข้าร่วมงานเปิดกระป๋องครั้งที่ 24 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่...
Friday, December 11, 2015
สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ให้การต้อนรับ Dr. Kazutaka YAMAMOTO จาก National Food Research Institute (NFRI) ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2558 โดยจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ...
Friday, December 4, 2015
เมื่อวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 และวันอังคารที่ 1 ธันวาคม  พ.ศ. 2558 คณาจารย์ และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร...
Friday, December 4, 2015
เมื่อวันที่  1 ธันวาคม 2558 สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคคลากรสายสนับสนุน  จากคณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   ...
Friday, November 27, 2015
เมื่อวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2558 นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ได้ศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับกระบวนการผลิต การควบคุม/ตรวจสอบคุณภาพ และการทดสอบชิมชาและกาแฟ ณ...
Monday, November 23, 2015
ตัวแทนนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการอาหาร สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ได้แก่ นางสาวพรชนก แสนสุข และนางสาววรารินทร์ บัวลอย พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล...