Wednesday, March 18, 2015
เมื่อวันที่ 9-11 มีนาคม 2558 สำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา...
Tuesday, February 24, 2015
สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดกิจกรรม “แชร์ประสบการณ์การเดินทางไปแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ” ของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร เมื่อวันศุกร์ที่ 13...
Tuesday, January 27, 2015
ตามที่  สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 โครงการรับนักศึกษาผู้มีศักยภาพด้านอุตสาหกรรมเกษตรไปแล้วนั้น...
Friday, October 3, 2014
Special Talk on “Why Do We Use Fermentation” By B.J.B. Wood Renowned Fermentation Books Writer Visiting Professor, School of Agro-Industry On Wednesday, 3 October 2014 At 4:00-6:00...
Thursday, October 2, 2014
อบรมเชิงปฏิบัติการระบบคุณภาพ เรื่อง การจัดการสุขลักษณะและการจัดการระบบ HACCP สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบคุณภาพ เรื่อง...
Tuesday, September 16, 2014
ประชาสัมพันธ์การบรรยายพิเศษ (ภาคภาษาอังกฤษ) เรื่อง “Development of Volatiles Analysis for Food and Agricultural Produce" โดย ดร.ทินกร สีเสียดค้า ผู้เชี่ยวชาญด้าน Chromatography-Mass...
Monday, September 15, 2014
บรรยายพิเศษเพิ่มพูนความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล ในปัจจุบันเศรษฐกิจฮาลาลมีการเจริญเติบโตและสามารถสร้างมูลค่ามหาศาล ไม่ว่าจะในประเทศหรือต่างประเทศ เนื่องจากประชากรมุสลิมมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี...
Monday, September 8, 2014
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรได้จัดกิจกรรมโครงการเรียนรู้จากภูมิปัญญาชาวบ้าน นำโดย อ.ณัฐวุฒิ ดอนลาว มีนักศึกษาชั้นปีที่ 3...
Wednesday, June 25, 2014
ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ศึกษาดูงานจาก Faculty of Food Science and Technology,  Universiti Putra Malaysia เมื่อวันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน 2557 คณะเจ้าหน้าที่จาก Faculty of Food Science and...
Thursday, June 19, 2014
นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการอาหาร สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร คว้ารางวัลประกวดนวัตกรรมอาหาร รองชนะเลิศอันดับ 1              ...