Thursday, June 25, 2015
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย ได้จัดการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร ปีที่ 7 “Food Innovation Contest 2015” ภายใต้แนวคิด Innovation of OTOP...
Tuesday, June 16, 2015
สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการอาหารสุขภาพ เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส ณ บ้านเด็กกำพร้ามานา ม.ห้วยมะซาง ต. วาวี จ. เชียงราย เมื่อวันที่ 13-14 มิถุนายน 2558...
Wednesday, June 10, 2015
In the academic year of 2014, four students from Food Technology Program, School of Agro-Industry, Thailand have joined ASEAN International Mobility for Students Program (AIMS Program). This program...
Friday, June 5, 2015
นักศึกษา คณาจารย์และพนักงานสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำนวน 115 คนได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายคุณธรรมและจิตอาสา ณ วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ อำเภอพาน จังหวังเชียงราย ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม...
Thursday, May 28, 2015
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรร่วมกับคลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์...
Thursday, May 14, 2015
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2558  นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร  สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ได้ศึกษาดูงานกระบวนการผลิตชาและกาแฟ ณ สหกรณ์สวนชาดอยตุง และ Slow Coffee  อ.แม่สาย จ.เชียงราย...
Wednesday, April 29, 2015
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2558 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ จำนวน  86 คน และคณาจารย์ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่...
Wednesday, April 29, 2015
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดประชุมชี้แจงทุนอุดหนุนการวิจัย และพิธีลงนามสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ ห้องจอมพลสฤษดิ์...
Wednesday, March 18, 2015
เมื่อวันที่ 9-11 มีนาคม 2558 สำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา...
Tuesday, February 24, 2015
สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดกิจกรรม “แชร์ประสบการณ์การเดินทางไปแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ” ของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร เมื่อวันศุกร์ที่ 13...