Tuesday, March 1, 2016
เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มัชฌิมา นราดิศร ร่วมด้วยคณาจารย์สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ให้การต้อนรับ Asst. Prof.Dr. Mitsuru HAMANO และ...
Tuesday, March 1, 2016
ระหว่างวันที่ 8-22 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Seung-Taik LIM จาก School of Life Sciences and Biotechnology, Korea University สาธารณรัฐเกาหลี...
Tuesday, March 1, 2016
สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Suyong LEE จาก Department of Food Science & Technology, Sejong University สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 15 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2559...
Thursday, January 21, 2016
เมื่อวันที่ 7-9 มกราคม 2559 นักศึกษาสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรชั้นปีที่ 1-3 ได้เข้าร่วมงานเปิดกระป๋องครั้งที่ 24 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่...
Friday, December 11, 2015
สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ให้การต้อนรับ Dr. Kazutaka YAMAMOTO จาก National Food Research Institute (NFRI) ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2558 โดยจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ...
Friday, December 4, 2015
เมื่อวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 และวันอังคารที่ 1 ธันวาคม  พ.ศ. 2558 คณาจารย์ และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร...
Friday, December 4, 2015
เมื่อวันที่  1 ธันวาคม 2558 สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคคลากรสายสนับสนุน  จากคณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   ...
Friday, November 27, 2015
เมื่อวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2558 นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ได้ศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับกระบวนการผลิต การควบคุม/ตรวจสอบคุณภาพ และการทดสอบชิมชาและกาแฟ ณ...
Monday, November 23, 2015
ตัวแทนนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการอาหาร สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ได้แก่ นางสาวพรชนก แสนสุข และนางสาววรารินทร์ บัวลอย พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล...
Thursday, November 5, 2015
คณาจารย์และนักศึกษา สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มอบโอกาสทางการศึกษาเพื่อขยายโอกาสให้แก่เด็กด้อยโอกาส ณ บ้านเด็กกำพร้ามานา ม.ห้วยมะซาง ต. วาวี จ. เชียงราย เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2558  ...