วิจัย

 

              เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงตั้งอยู่กลางชุมชนเกษตร ทำให้มีผลิตผลทางการเกษตรมากมายตลอดปี อันเป็นวัตถุดิบสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรจึงมุ่งเน้นการสร้างงานวิจัยทั้งในระดับการวิจัยพื้นฐานและการวิจัยประยุกต์ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้และนวัตกรรมในวงวิชาการและภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนการสร้างความร่วมมือทางวิชาการและเครือข่ายเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับสถาบันการศึกษาและองค์กรอื่นๆ ในภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ  เพื่อสร้างสรรค์งานวิจัยที่สามารถนำไปถ่ายทอดสู่ชุมชนและภาคอุตสาหกรรมได้

 

              แนวทางงานวิจัยของสำนักวิช