งานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์

ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์

ลำดับที่

ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์

เจ้าของโครงการฯ

ปีที่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดำเนินการเสร็จ

ปีที่นำไปใช้ประโยชน์

หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

1

การพัฒนานวตกรรมเครื่องดื่มชาเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและขยายโอกาสทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ชาไทย

ดร.ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล (หัวหน้าโครงการ)

2556

2556

โรงงานใบชามิ่งดี

2

การใช้ประโยชน์ของถั่วเหลืองหมักจากภูมิปัญญาท้องถิ่นทดแทนเนื้อสัตว์ในผลิตภัฑณ์ปรุงรส

ดร.ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล

(ผู้ร่วมโครงการ)

2556

2556

บริษัท มารศรีโปรดักส์