สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
About us
Staff
Program
Research
Activities
FAQ
News
Download
Academic Services
KM
 
Staff
 
   
Name
  Assistant Professor Dr. Mayuree Kanlayavattanakul
 
  Lecturer
 
E-mail
  mayuree@mfu.ac.th
 
Contact
  0-5391-6832
 
Educational
  - วิทยาศาตรดุษฏีบัณฑิต สาขาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
      - Ph.D. (Pharmaceutical Chemistry and Natural Products) Chulalongkorn University
 
   
Name
  Narunan Wuttisin
 
  Lecturer
 
E-mail
  wnarunan@mfu.ac.th
 
Contact
  0-5391- 6836
 
Educational
  - วท.ม. (ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
      - M.Sc. (Biochemistry), Chiang Mai University
 
   
Name
  Setinee Chanpirom
 
  Lecturer
 
E-mail
  setinee.cha@mfu.ac.th
 
Contact
  0-5391-6841
 
Educational
  - วท.ม. (เทคโนโลยีเภสัชกรรม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
      - M.Sc., Pharmaceutical Technology (International Program), Chulalongkorn University
 
   
Name
  Waruttaya Sripattanakul
 
  Lecturer
 
E-mail
  waruttaya.kas@mfu.ac.th
 
Contact
  0-5391- 6829
 
Educational
  - วท.ม. (เภสัชวิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
      - Master of Science, Chiang Mai University, Faculty of Pharmacy, Major in Pharmaceutical Sciences, Minor in Pharmacognosy, 2015

..More..
 
   
Name
  Dr. Witayapan Nantitanon
 
  Lecturer
 
E-mail
  witayapan.nan@mfu.ac.th
 
Contact
  0-5391-6829
 
Educational
  - วิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิต (เภสัชศาสตร์)
      - Ph.D. (Pharmacy)
 
   
Name
  Dr.Tawanun Sripisut
 
  Lecturer
 
E-mail
  tawanun.sri@mfu.ac.th
 
Contact
  0-5391- 6833
 
   
Name
  Dr. Natthawut Thitipramote
 
  Lecturer
 
E-mail
  natthawut.thi@mfu.ac.th
 
Contact
  0-5391-6837
 
Educational
  - ปริญญาเอก สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
      - Ph.D. (Biology) Prince of Songkla University
 
   
Name
  Dr. Naphatsorn Ditthawutthikul
 
  Lecturer
 
E-mail
  Naphatsorn.kum@mfu.ac.th
 
Contact
  0-5391- 6836
 
Educational
  - ภ.บ., วท.ด. (เภสัชศาสตร์)
      - B.Pharm., Ph.D. (Pharmacy)
 
   
Name
  Kanchanapa Sathirachawan
 
  Lecturer
 
E-mail
  Kanchanapa.sat@mfu.ac.th
 
Educational
  - เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
      - Master's degree School of Anti-aging and regenerative Science, Mae Fah Luang University
 
   
Name
  Dr. Mayuramas Wilai
 
  Lecturer
 
E-mail
  mayuramas@mfu.ac.th
 
Contact
  0-5391- 6829
 
Educational
  - ปริญญาเอก (วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม), มหาวิทยาลัยฮาวายแห่งเมืองฮิโล, สหรัฐอเมริกา
      - Ph.D. (Pharmaceutical Science), University of Hawaii at Hilo, USA.
 
   
Name
  Assistant Professor Dr. Nattaya Lourith
 
  Lecturer
 
E-mail
  nattayal@mfu.ac.th
 
Contact
  0-5391-6834
 
Educational
  - Ph.D. (Bioorganic Chemistry) Ehime University, Japan
     
 
   
Name
  Dr. Puxvadee Chaikul
 
  Lecturer
 
E-mail
  puxvadee@mfu.ac.th
 
Contact
  0-5391- 6832
 
Educational
  - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เภสัชศาสตร์)
      - Ph.D. (Pharmacy)
 
   
Name
  Dr. Nont Thitilertdecha
 
  Lecturer
 
E-mail
  nont.thi@mfu.ac.th
 
Contact
  0-5391-6837
 
Educational
  - ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
      - Ph.D. (Biotechnology) Chiang Mai University. 2011
 
   
Name
  Dr. Nisakorn Saewan
 
  Lecturer
 
E-mail
  nisakorn@mfu.ac.th
 
Contact
  0-5391- 6841
 
Educational
  - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เคมี)
      - Ph.D
 
   
Name
  Dr. Thapakorn Tree-udom
 
  Lecturer
 
E-mail
  thapakorn.tre@mfu.ac.th
 
Contact
  0-5391-6829
 
Educational
  - วท.ด. วิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
      - Ph.D. Nanoscience and Technology (International Program) Chulalongkorn University
 
   
Name
  Ratree Nammuang
 
  Office Administrater
 
E-mail
  ratree.nam@mfu.ac.th
 
Contact
  0-5391- 6838
 
Educational
  - ปริญญาตรี
      - B.A. (Bachelor of Arts)
 
   
Name
  Prasit Saengchart
 
  Office Administrater
 
E-mail
  Prasit.sae@mfu.ac.th
 
Contact
  0-5391-6828
 
Educational
  - วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (จุลชีววิทยาประยุกต์) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
      - Bachelor of science, Major Applied microbiology, Mae Fah Luang University
 
   
Name
  Wilai Duangjai
 
  Office Administrater
 
E-mail
  Wilai.dun@mfu.ac.th
 
Contact
  0-5391- 6830
 
Educational
  - บริหารธุรกิจบัณฑิต เอกการบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการบัญชี) มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
      - Bachelor of Business Major Business (Accounting) Chiangrai Rajabhat University
 
   
Name
  Supaporn Suparat
 
  Office Administrater
 
E-mail
  supaporn.sup@mfu.ac.th
 
Contact
  0-5391-6838
 
Educational
  - ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย
      - Bachelor Degree, Rajamagala University of Technology Lanan Chiangrai
 
   
Name
  Saowaluk Chaisuk
 
  Office Administrater
 
E-mail
  Saowaluk.cha@mfu.ac.th
 
Contact
  0-5391- 6838
 
Educational
  - วท.บ. (สาขาเคมี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
      - B.Sc. (Chemistry), Prince of Songkla University
 
 

School of Cosmetic Science, Mae Fah Luang University
333 Moo 1 Tasud, Muang District, Chiang Rai 57100
Tel. +66 53 916830 Fax. +66 53 916831