คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมในการประชุมครั้งที่ 25/2559 เมื่อวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2559 มีมติเห็นชอบให้ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหวง (หลักสูตรปี พ.ศ.2552 และหลักสูตรปี พ.ศ. 2555) จำนวน 3 คน เป็นผู้มีสิทธิเข้าทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจำปี 2559 (สนามเล็ก)

สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ จัดกิจกรรมทางวิชาการเผยแพร่ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและอำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญกับการดำรงหลักนิติธรรม โดยจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ศาลรัฐธรรมนูญกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่” ในวันอังคาร ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมวนาสวรรค์ วนาศรมรีสอร์ท มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงเรียนเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมงานดังกล่าว

สำนักวิชานิติศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาระดับชาติ ว่าด้วยนโยบาย กฎหมาย และการพัฒนาพื้นที่ชายแดน เนื่องในวาระครบรอบ ๑๕ ปีแห่งการก่อตั้งสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง