คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมในการประชุมครั้งที่ 25/2559 เมื่อวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2559 มีมติเห็นชอบให้ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหวง (หลักสูตรปี พ.ศ.2552 และหลักสูตรปี พ.ศ. 2555) จำนวน 3 คน เป็นผู้มีสิทธิเข้าทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจำปี 2559 (สนามเล็ก)

สำนักวิชานิติศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ “นางสาวชนิสรา บุบผา” นิติศาสตรบัณฑิตสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง “ผู้ทำคะแนนได้สูงสุดในการทดสอบความรู้ อบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 45 พ.ศ. 2558”

สำนักวิชานิติศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาระดับชาติ ว่าด้วยนโยบาย กฎหมาย และการพัฒนาพื้นที่ชายแดน เนื่องในวาระครบรอบ ๑๕ ปีแห่งการก่อตั้งสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง