สำนักวิชานิติศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนายศุภโชค จิรภิญญธร และนางสาวการเกตุ ชายดี ตัวแทนนักศึกษาสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันโต้เถียงปัญหาทางกฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559

สำนักวิชานิติศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ “นางสาวชนิสรา บุบผา” นิติศาสตรบัณฑิตสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง “ผู้ทำคะแนนได้สูงสุดในการทดสอบความรู้ อบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 45 พ.ศ. 2558”

สำนักวิชานิติศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาระดับชาติ ว่าด้วยนโยบาย กฎหมาย และการพัฒนาพื้นที่ชายแดน เนื่องในวาระครบรอบ ๑๕ ปีแห่งการก่อตั้งสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง