ผู้บริหาร

 

1

ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์        กัมพูสิริ
Prof. Dr.Pairojana          Kampusiri
  Dean
Tel&Fax:  (66) 53 916 857
Email: pairoj_kp@hotmail.com
c2Thu110239

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีระพงษ์   บึงไกร
Asst.Prof. Weerapong     Bungkrai
         Assistant Dean
Tel&Fax:  (66) 53 916 857
Email: weerapong_7530@hotmail.com

อาจารย์อวิกา   ผลไม้
Aj. Avika       Pollamai
          Assistant Dean
Tel&Fax:  (66) 53 916 860, (66) 53 916 857
Email: avika.pol@mfu.ac.th