ข่าวล่าสุด

Workshops for English Instructors by Professor Donna Brintonat

School of Liberal Arts, MFU organized a workshop entitled “The Art of Elicitation and Bringing Textbooks Alive Via Interactive Techniques workshops”. The workshop was conducted by Professor Donna Brintonat. สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาแม่ฟ้าหลวงจัดการอบรมเชิงปฎิการให้กับคณาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษในหัวข้อ “The Art of Elicitation and Bringing Textbooks Alive Via Interactive Techniques workshops” โดยได้รับเกียรติจาก Professor Donna Brintonat เป็นวิทยากร

read more

ประชาสัมพันธ์

 

 more posts

วิชาการ

 


more posts


คุณภาพการศึกษา

 


more posts

บริการชุมชน

 

more posts


กิจกรรมการศึกษา

 

  1. Farewell Orientation – ปัจฉิมนิเทศ

    Farewell Orientation – ปัจฉิมนิเทศ

    School of Liberal Arts held a farewell orientation for the senior students on Sunday 1 May 2016. สำนักวิชาศิลปศาสตร์จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ (รหัส...

    read more


more posts

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


more posts