ข่าวล่าสุด

Academic Service at Tesaban 7 School บริการวิชาการ ณ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น

On Sunday 20th and Sunday 21st August 2016, a group of lecturers- Associate Professor Yuthana Samitasiri and lecturers from School of Liberal Arts- conducted a workshop entitled “Project-Based Learning” for teachers at Tesaban 7 Fangmin School, Chiang Rai. คณาจารย์ โดย รศ.ยุทธนา สมิตะสิริ และทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอันประกอบด้วย ดร.ภัททิรา วิภวภิญโญ ดร.ภรณี แก้วบวร และ อาจารย์เบญจมาศ ฐานะสุนทรฤกษ์ บรรยายในการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning)” ในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 20-21 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนเทศบาล...

read more

ประชาสัมพันธ์

 

 more posts

วิชาการ

 


more posts


คุณภาพการศึกษา

 


more posts

บริการชุมชน

 

more posts


กิจกรรมการศึกษา

 

  1. Farewell Orientation – ปัจฉิมนิเทศ

    Farewell Orientation – ปัจฉิมนิเทศ

    School of Liberal Arts held a farewell orientation for the senior students on Sunday 1 May 2016. สำนักวิชาศิลปศาสตร์จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ (รหัส...

    read more


more posts

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


more posts