ข่าวล่าสุด

Welcoming a Group from Phuket Rajabhat University

School of Liberal Arts by Dr Pollawat Prapattong and Dr Prarthana Coffin, the assistant deans welcome faculty members from Phuket Rajabhat University at E1-118 meeting room. ต้อนคณะศึกษาดูงาน คณาจารย์จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในวันอังคารที่ 12 ก.ค.2559 เวลา 09.00-11.30 น. ณ E1-118 ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร คณบดี รองคณบดี คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 22 ท่าน แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านบริหารจัดการหลักสูตร ด้านการวิจัย การบริหารวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม

read more

ประชาสัมพันธ์

 

 more posts

วิชาการ

 


more posts


คุณภาพการศึกษา

 


more posts

บริการชุมชน

 

more posts


กิจกรรมการศึกษา

 

  1. Farewell Orientation – ปัจฉิมนิเทศ

    Farewell Orientation – ปัจฉิมนิเทศ

    School of Liberal Arts held a farewell orientation for the senior students on Sunday 1 May 2016. สำนักวิชาศิลปศาสตร์จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ (รหัส...

    read more


more posts

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


more posts