บริการชุมชน

 

ล่าสุด/Latest

  1. Academic Service at Tesaban 7 School บริการวิชาการ ณ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น

    On Sunday 20th and Sunday 21st August 2016, a group of lecturers- Associate Professor Yuthana Samitasiri and lecturers from School of Liberal Arts- conducted a workshop entitled “Project-Based Learning” for teachers at Tesaban 7 Fangmin School, Chiang Rai. คณาจารย์ โดย รศ.ยุทธนา สมิตะสิริ และทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอันประกอบด้วย ดร.ภัททิรา วิภวภิญโญ ดร.ภรณี แก้วบวร และ อาจารย์เบญจมาศ ฐานะสุนทรฤกษ์...

ย้อนหลัง/Archived