วิชาการ

 

ล่าสุด/Latest

  1. Thailand TESOL 2017

    Thai TESOL 2017 ELT Leadership Management Certificate Program at Ambassador Hotel, Bangkok ดร.ศศิมา จารุบุษป์ ดร.วิลาวัณย์ จำปาแก้ว อาจารย์เบญจมาศ ฐานะสุนทรฤกษ์ และอาจารย์อรวรรณ วังสมบัติ เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง ELT Leadership Management Certificate Program ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2560 ณ โรงแรม The Ambassador    ...

ย้อนหลัง/Archived