วิชาการ

 

ล่าสุด/Latest

  1. Workshops for English Instructors by Professor Donna Brintonat

    School of Liberal Arts, MFU organized a workshop entitled “The Art of Elicitation and Bringing Textbooks Alive Via Interactive Techniques workshops”. The workshop was conducted by Professor Donna Brintonat. สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาแม่ฟ้าหลวงจัดการอบรมเชิงปฎิการให้กับคณาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษในหัวข้อ “The Art of Elicitation and Bringing Textbooks Alive Via Interactive Techniques workshops” โดยได้รับเกียรติจาก Professor Donna Brintonat เป็นวิทยากร

ย้อนหลัง/Archived