คู่มือจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงาน ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล นอกจากนี้ การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ
ยังเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล อันจะส่งผลให้พันธกิจของสำนักวิชาศิลปศาสตร์บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
  •  คู่มือจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2558   ดาวน์โหลด  (35.6 เมกะไบต์)
  • แผนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงระยะที่สาม (2555 – 2559)
    ดาวน์โหลด