A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 0

Filename: controllers/press_release.php

Line Number: 13

School of Management, Mae Fah Luang University | สำนักวิชาการจัดการ โดยสาขาเศษฐศาสตร์ดำเนินการนำพานักศึกษาทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ รายวิชา 1202466 ภูมิภาคศึกษา(Regional Study) ณ สหพันธรัฐมาเลเซียและสาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 21 – 26 สิงหาคม 2559
สำนักวิชาการจัดการ โดยสาขาเศษฐศาสตร์ดำเนินการนำพานักศึกษาทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ รายวิชา 1202466 ภูมิภาคศึกษา(Regional Study) ณ สหพันธรัฐมาเลเซียและสาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 21 – 26 สิงหาคม 2559
Date: 21 Aug 2016

สำนักวิชาการจัดการ โดยสาขาเศรษฐศาสตร์ดำเนินการนำพานักศึกษาทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ รายวิชา 1202466 ภูมิภาคศึกษา(Regional Study)

ณ สหพันธรัฐมาเลเซียและสาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 21 – 26 สิงหาคม 2559   นักศึกษาเรียนรู้ 1.) สภาพเศรษฐกิจ การศึกษา สังคมและวัฒนธรรม เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมใน สหพันธรัฐมาเลเซียและสาธารณรัฐสิงคโปร์ 2.)แนวทางการจัดการด้านการผลิตด้วเทคโนโลยีที่ทันสมัยและส่งออกสินค้าที่ทำให้ได้เปรียบทางการแข่งขันในอนาคตรวมทั้งลักษณะการจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษอิสคานดาร์ของสหพันธรัฐมาเลเซีย 3.) แนวคิดและกลยุทธ์ด้านการจัดการผังเมืองเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ของสาธารณรัฐสิงคโปร์ 4.)การถ่ายทอดประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพจากนักวิชาการของมหาวิทยาลัยชั้นนำของสาธารณรัฐสิงคโปร์ และนักธุรกิจของสหพันธรัฐมาเลเซีย