หน้าแรก
เกี่ยวกับ
 
ปรัชญา ปณิธาน
วัตถุประสงค์
โครงสร้างการบริหารงาน
ข่าว/กิจกรรม
ดาวน์โหลด
หลักสูตร
ภาพกิจกรรม
บุคลากร
ติดต่อเรา
การจัดการความรู้
ผู้เยี่ยมชม:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
< April 2017 >
SMTWTFS
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Present day
Calendar
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
   
ขอเชิญบุคคลากรทางการพยาบาล และบุคคลากรด้านสุขภาพ เข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง Connecting to the ASEAN community: Challenge in Quality and Safety Nursing Care
ขอแสดงความยินดี นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง คว้า 2 รางวัล
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ได้รับการรับรองเป็นสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green office)
โครงการบริการวิชาการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่าสุดณ ศาลาวัดสันต้นกอก 5 กรกฏาคม 2559
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติวิชาการและงานสร้างสรรค์:พยาบาลศาสตร์บัณฑิตสู่ศตวรรษที่21วันที่ 3 กรกฏาคม 2559 ณ.หอประชุมเอื้องคำ วิทยาลัยบรมราชชนนีจังหวัดพะเยา
 
 
 
กิจกรรมที่น่าสนใจ
ภาพกิจกรรม โครงการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เนื่องในโอกาสครบรอบ 18 ปี แห่งการสถาปนา ม.แม่ฟ้าหลวง

พิธีมอบหมวก ดวงประทีปและเข็มชั้นปี สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

ขอแสดงความยินดี นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง คว้า 2 รางวัล

ภาพกิจกรรมโครงการนำความรู้สู่ชุมชนบนฐานวัฒนธรรมท้องถิ่น ณ ตำบลท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย

ภาพกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2559 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง วันที่ 17-19 ส.ค. 59

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ทางการพยาบาล

ภาพกิจกรรมโครงการสร้างสัมพันธ์ 3 สถาบันพยาบาลภาคเหนือครั้งที่ 4 ณ ม.แม่ฟ้าหลวง

โครงการ “การส่งเสริมอาหารและสุขภาพเด็กกำพร้า ณ มูลนิธิพันธกิจเด็กและชุมชน บ้านนานา

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง วันที่ 15 ก.ค. 59

นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ศึกษาดูงานโภชนาการ ณ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์

ภาพกิจกรรม โครงการ จิตปัญญาศึกษา:การพัฒนาวิชาชีพสู่การเป็นพยาบาลที่มีหัวใจความเป็นมนุษย์

ภาพกิจกรรมบริการวิชาโรงเรียนผู้สูงอายุ ณ วัดสันต้นกอก วันที่ 5 กค. 59

ประชุมวิชาการระดับชาติวิชาการและงานสร้างสรรค์: พยาบาลศาสตร์บัณฑิตสู่ศตวรรษที่ 21 3 กค. 59

โครงการอบรมความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

โครงการสร้างเครือข่าย (กิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษากับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

ภาพรางวัล Green office ระดับดีมาก ณ วันที่ 5 มิ.ย. 59

โครงการสร้างเสริมความรู้และผูกพัน:ปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จขององค์กร ในวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2559

กิจกรรมบริการวิชาการ ตรวจหาสารเคมีตกค้างในเลือด ณ ตำบลแม่คำ อ.เแม่จัน จ.เชียงราย 14-05-59

กิจกรรมบริการวิชาการ โรงเรียนผู้สูงอายุ "การป้องกันสมองเสื่อมในวัยสูงอายุ" ต.แม่ข้าวต้ม 12 พ.ค. 59

ภาพกิจกรรมการต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 10 พ.ค. 59

มอบรางวัลการประกวดกิจกรรม 5 ส. พื้นที่ภายในสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับนศ.พยาบาลศาสตร์ นายธงชัย แซ่ลี

บริการวิชาการ "โครงการ 3R เพื่อชุมชน" หมู่ 6 บ้านทรายขาว ต.ท่าสุด จว.เชียงราย 29 เมษายน 2559

พิธีรดน้ำดำหัวผู้บริหารและอาจารย์อาวุโสสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ วันที่ 26-04-59

กิจกรรมบริการวิชาการ ออกหน่วยปฐมพยาบาลและให้ความรู้ด้านสุขภาพ ณ วันสันต้นกอก วันที่ 19 เม.ย. 59

การอบรม Transformative Learning วันที่ 16 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม 305 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มฟล.

การประชุมคณะอนุกรรมการสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่จังหวัดเชียงราย 14 มี.ค. 59

พิธีประกาศความสำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ประจำปีการศึกษา2558

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตวันที่ 7-8 มีนาคม 2559

แสดงความยินดีกับรศ.ดร. ทัศนา บุญทองที่ได้รับปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

แสดงนิทรรศการ โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนต้นแบบ

ประชุมวิชาการ เรื่อง การพยาบาลข้ามวัฒนธรรมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

โครงการปลูกจิตสำนึกคุณธรรมจริยธรรม ปีการศึกษา2559

ภาพกิจกรรมโครงการ "จิตปัญญาสู่องค์กรแห่งความสุข : สร้างสุขด้วยสติในองค์การ"

Welcome delegates from San Pedro college Philippines

พิธีทำบุญสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2558

โครงการ มฟล ร่วมใจ ต้านภัยบุหรี่ วัันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2558 เวลา 16.30น-18.30น

โครงการ "การอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น" ณ อาคารปรีคลินิก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

กิจกรรมบริการวิชาการ จัดห้องปฐมพยาบาล ณ โรงเรียน ตชด.เทคนิคดุสิตบ้านห้วยส้าน จ.เชียงราย

รับรางวัลชนะเลิศนวตกรรมทางการพยาบาล

ภาพกิจกรรมเทิดพระเกียรติตามรอยสมเด็จย่า ๒๐ ปี ไม่เคยลืม และพิธีถวายสักการะเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ

ภาพกิจกรรมบริการสุขภาพชุมชน เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ 21 ตุลาคม 2558

โครงการสานสัมพันธ์พยาบาลอาจารย์พบศิษย์ทุกชั้นปีประจำปี 2558

ร่วมลงนามMOU 3สถาบันสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์มฟล. คณะพยาบาลศาสตร์ม.พะเยา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

โครงการดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลแม่ข้าวต้ม

ภาพกิจกรรมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะเนื่องในวันมหิดล วันที่ 24 กันยายน 2558

โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในชุมชน

ภาพกิจกรรมบริการวิชาการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับเด็กวัยเรียน ณ โรงเรียน ตชด อาชีวะเชียงราย-พะเยา

ภาพกิจกรรม พิธีไหว้ครู สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 17 ก.ย. 58

กิจกรรมโครงการสร้างเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในชุมชน วันที่ 13 ก.ย. 58

โรงเรียนสร้างสุข ผู้สูงอายุ ตำบลท่าสุด

นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 19 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันที่ 3-4 กันยายน 2558

โครงการเสริมสร้างพฤติกรรมจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ วันที่ 29 สิงหาคม2558 ณ ห้อง M3 519

เครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและวิทยาลัยการสาธารณสุขภาคใต้ ศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอน

งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

พิธีรับมอบหมวก เข็มชั้นปี และดวงประทีปแก่นักศึกษาพยาบาล ปีการศึกษา2558

โครงการสร้างสุขผู้สูงอายุตำบลท่าสุด เรื่องการปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือผู้ป่วยที่บ้าน วันที11 ส.ค. 58

ภาพกิจกรรม"บริการวิชาการสัญจรสู่ดอยวาวี" วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2558

นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ศึกษาดูงานโภชนบำบัด ณ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ 20 กค. 58

โครงการการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์

นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นายธงชัย แซ่ลี ได้รับรางวัล โล่ห์เกียรติคุณนักศึกษาดีเด่น"ด้านคุณธรรมแ

โครงการ How to live and learn ปีการศึกษา 2558 ของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์วันท่ี 23-24 มิถุนายน 2558

โครงการปลูกจิตสำนึกการมีคุณธรรมจริยธรรม วันที่ 30 พฤษภาคม 2558

Page:[1][2][3][4][5][6][7]

 
  ดูกิจกรรมทั้งหมด  

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ชั้น 3 อาคาร E2
333 หมู่ 1 ต. ท่าสุด อ. เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-916867 โทรสาร 053-916867 Email: nursing@mfu.ac.th