ข่าวประกาศรับสมัคร
   
    
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 ระบบโควตาพิเศษสำนักวิชาจีนวิทยา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจีนศึกษา
More

More

   
    
ประกาศรับสมัครสมาชิกชมรมนาฏศิลป์จีนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 皇太后大学艺术团招生简章 ตั้งแต่วันที่ 5 - 20 มีนาคม 2558
More

More

   
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
   
    
กิจกรรมสำนักวิชา
More

โครงการสัมนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่1

โครงการสัมมนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 1
โครงการสัมมนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 1
โครงการสัมมนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 1
โครงการสัมมนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 1
โครงการสัมมนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 1
โครงการสัมมนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 1
   
    
พิธีทำบุญสำนักวิชาจีนวิทยา
More

   เมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 สำนักวิชาจีนวิทยาได้จัดงานพิธีทำบุญประจำปีขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคาร E1 สำนักวิชาจีนวิทยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เนื่องในโอกาสการต่อตั้งสำนักวิชาจีนวิทยาขึ้นเป็นปีแรก และเพื่อเสริมความเป็นสิริมลคลให้กับบุคลากรทุกคนในสำนัก อีกทั้งหลังจากเสร็จพิธีการทำบุญสำนักจึงได้มีการจัดพิธีรดน้ำดำหัวขึ้นเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์อีกด้วย

 

 

   
    
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) คว้ารางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนระดับอุดมศึกษาประจำปีการศึกษา 2558
More

 

 

   
    
คณาจารย์และนักศึกษาสำนักวิชาจีนวิทยา ได้ดำเนินโครงการ “จีนวิทยาจิตอาสาพัฒนาชุมชน”
More

"เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ คณาจารย์และนักศึกษาสำนักวิชาจีนวิทยา ได้ดำเนินโครงการ “จีนวิทยาจิตอาสาพัฒนาชุมชน” โดยได้ร่วมทำบุญ ปฏิบัติธรรม และดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดภูมิพาราราม และดำเนินกิจกรรมสอนวัฒนธรรมจีน ได้แก่ กายบริหารตัวเลขจีน การเขียนพู่กันจีน การตัดกระดาษจีน กังฟู และการฟ้อนรำจีน และเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนโรงเรียนธารทิพย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังความมีจิตอาสา คุณธรรมและจริยธรรม ทำนุบำรุงวัฒนธรรมความเป็นชาวพุทธ ให้แก่นักศึกษา และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่ดีต่อวัฒนธรรมจีนให้แก่นักเรียน เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนโดยรอบ"

   
    
   
    
งานวันวัฒนธรรมจีนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
More

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร สถาบันขงจื่อแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับสำนักวิชาจีนวิทยา จัดงานวันวัฒนธรรมจีนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2558 ในวันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามของจีน โดยมีกิจกรรมการประกวดและการแสดงทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย โดยมี ผศ.ดร.อัครา อัครนิธิ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนฝ่ายไทย กล่าวรายงาน และรศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ รองอธิการบดี กล่าวเปิดงาน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 500 คน ร่วมชมการแสดงทางวัฒนธรรมจีน ไม่ว่าจะเป็นการเชิดสิงโตหรือการเต้นระบำจีน และยังมีการสาธิตทำอาหารจีน รวมถึงการประกวดร้องเพลงคาราโอเกะจีนอีกด้วย

   
    
สำนักจีนวิทยาร่วมจัดกิจกรรมต้อนรับเทศกาลตรุษจีน
More

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 ผศ.ดร.ปราณี โชคขจิตสัมพันธ์ คณบดีสำนักวิชาจีนวิทยาพร้อมทั้งคณาจารย์และนักศึกษา สำนักวิชาจีนวิทยา เข้าร่วมจัดกิจกรรมต้อนรับเทศกาลตรุษจีน "The Great Chinese New Year 2015" ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงราย โดยนักศึกษาได้ร่วมแสดงกังฟู, เชิดสิงโต และเชียร์ลีดเดอร์

   
    
กงสุลจีนเชียงใหม่เยือนสำนักวิชาจีนวิทยา
More

วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2557 นายฉาวเสี่ยวเหลียง (Mr. Chao Xiaoliang) กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ ให้เกียรติมาเยือนสำนักวิชาจีนวิทยา ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปราณี โชคขจิตสัมพันธ์ คณบดีสำนักวิชาจีนวิทยา พร้อมด้วยคณาจารย์ในสำนักวิชา ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น และสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันในเรื่องความร่วมมือทางวิชาการ เช่น การสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยด้านจีนวิทยา การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ เป็นต้น

   
    
โรงเรียนลำปางกัลยาณีเข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
More

วันศุกร์ทีี่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนลำปางกัลยาณี เอกภาษาจีน เข้าเยี่ยมชมศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน สถาบันขงจื่อ และร่วมรับฟังการประชาสัมพันธ์หลักสูตรจากคณาจารย์ประจำสำนักวิชาจีนวิทยา รวมถึงร่วมสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนจากศิษย์รุ่นปัจจุบัน

   
     
     
บริการวิชาการ
   
    
โครงการสัมมนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 1
More

เมื่อวันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2558 สำนักวิชาจีนวิทยาได้จัดโครงการสัมมนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “เตรียมความพร้อมก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู” ประจำปีการศึกษา 2558 สำหรับนักศึกษาการสอนภาษาจีนชั้นปีที่ 4 ณ ห้อง ๑๐๑ อาคาร E3 B  โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักวิชาจีนวิทยาสองท่านคือ อาจารย์ปิยะพงศ์ มลิวัลย์ และ อาจารย์นภารัตน์  โล่ห์เงิน

 

 

   
    
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาประเมินหลักสูตรการสอนภาษาจีน (ป.ตรี 5 ปี)
More

วันพุธที่ 24 ธันวาคม 2557 คณะอนุกรรมการประเมินมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต เพื่อการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้เดินทางมาประเมินมาตรฐานการผลิตตามสภาพจริงของสถาบัน หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 ของสำนักวิชาจีนวิทยา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี โชคขจิตสัมพันธ์ คณบดีสำนักวิชาจีนวิทยา และคณาจารย์ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

   
    
โครงการเพิ่มพูนความรู้เรื่อง ไวยากรณ์ภาษาจีนกลางและการพัฒนาศักยภาพการสอนไวยากรณ์ภาษาจีนกลาง
More

เมื่อวันที่ 25-26 มิถุนายน พ.ศ.2559ที่ผ่านมานั้น ทางสำนักวิชาจีนวิทยา ได้จัดโครงการเพิ่มพูนความรู้เรื่อง ไวยากรณ์ภาษาจีนกลางและการพัฒนาศักยภาพการสอนไวยากรณ์ภาษาจีนกลางขึ้น ณ  อาคารศูนย์ปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้ M Square โดยมีวิทยากรทั้งสิ้น 4 ท่าน ได้แก่ อ.เมยาวี สุทธนี อ.Lin Caijun และอ.ดร.นิสรีน หวังตักวาดีน โดยผู้เข้าร่วมโครงการคือครูภาษาจีนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงรายหรือจังหวัดใกล้เคียง

   

School of Sinology

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100 โทรศัพท์ 0-5391-6690 โทรสาร 0-5391-6723

สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038