รองศาสตราจารย์
ดร. ศิริพร วัชชวัลคุ
คณบดีสำนักวิชานวัตกรรมสังคม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จัดกิจกรรมจับคู่บัดดี้ให้แก่นักศึกษาต่างชาติ เพื่อเป็นที่ปรึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมร่วมกัน
ปัจฉิมโอวาท จากอธิการบดีถึงบัณฑิตใหม่ ให้ใช้ความรู้ความสามารถ บนพื้นฐานความซื่อสัตย์สุจริต
ข่าวอบรม
ขอเชิญร่วมรับฟังแนวทางการเสนอโครงร่างวิจัยในหัวข้อ "การพัฒนาข้อเสนอการวิจัยเชิงพื้นที่"
สำนักวิชานวัตกรรมสังคมร่วมกับสำนักงานกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ (สกส.) เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมอบรม SE101
ข่าวการวิจัย
ขยายระยะเวลาเปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัย (Call for Proposal) สำหรับคณาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม Social Innovation Field School
           
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม :