โครงการภายในโรงเรียน

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

งานสานใบลาน
เพาะเห็ดฟาง
งานกระดาษสา
แหนมหมู แหนมวัว
หมูยอ
น้ำพริกหนุ่ม
แคบหมู
ไส้อั่ว
 
 พัฒนาระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธ
การบริหารจัดการการมีส่วนร่วม
กิจกรรมเสริมความรู้
เกร็ดความรู้ดูแลสุขภาพโดยอ.ศรีวรรณ
เรียนวิทยศาสตร์ ป.3 โดยอ.จงจิต
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 

โรงเรียนบ้านดู่(สหราฏร์พัฒนาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1 อ.เมือง จ. เชียงราย 57100 Tel 053-151544 FAX. 053-151545
www. schbandoo . net