หน้าหลัก โครงการศูนย์ทางไกล ข้อมูลท้องถิ่น ติดต่อโรงเรียน
ข้อมูลโรงเรียน
เกี่ยวกับงานโรงเรียน
สำนักงานโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
หน่วยงานอื่น ๆ
กิจกรรมของโรงเรียน
ผลงานโรงเรียน
ข่าวประชาสัมพันธ์
Link...

 

มหาวิทยาลัยในเชียงราย
มหาวิทยาลียแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลียราชภัฏ
 

โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด
ประวัติความเป็นมา
โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด เดิมมีชื่อว่า โรงเรียนศรีเกิด  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2466 โดยอาศัยศาลาวัดศรีเกิดเป็นสถานที่เรียน มีพื้นที่ 6 ไร่ 3 งาน 39 ตารางวา ต่อมาเมื่อ พ.ศ.2478 จึงย้ายจาก วัดศรีเกิดมายังวัดเก่า ลำเปิง ซึ่งอยู่ใกล้ๆ กัน แต่ก็ยังคงชื่อ ศรีเกิด อันเป็นนามมงคลไว้ โดยอาศัย ไม่เก่าๆ จากการรื้อค่ายเม็งรายมหาราชมาก่อตั้งอาคารเรียน 1 หลัง พระจำรัส จิตต์เจริญ ทำหน้าที่ครูใหญ่บริหารโรงเรียนและเป็นครูสอน ขึ้นกับกระทรวงธรรมการหรือกระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบัน
จากนั้นในปี 2480 ที่ตำบลเวียงได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลเมืองเชียงราย นายอำเภอเมือง ผู้บริหารเทศบาลได้โอนโรงเรียนประชาบาลศรีเกิดมาอยู่ในความดูแลของเทศบาลพร้อมกับเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2480 เป็นต้นมา
ปัจจุบันโรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด มีเนื้อที่ 6 ไร่เศษ ตั้งอยู่ที่ ประตูเจ้าชาย ถนนพหลโยธิน
ในเขตเทศบาลนครเชียงราย มีอาคารเรียนมาตรฐาน 4 หลัง อาคารพลศึกษา (เอนกประสงค์) โรงอาหาร ห้องสมุดและโรงฝึกงาน บ้านพักภารโรง เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3
วิสัยทัศน์
มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ และประสานชุมชน เพื่อพัฒนาเยาวชน ให้เป็นพลเมืองที่ เก่ง ดี มีความสุข

โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ได้ทำชื่อเสียงให้กับเทศบาลนครเชียงราย โดยเป็นหนึ่งในจำนวนไม่กี่โรงเรียนของจังหวัดเชียงราย และของประเทศที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) องค์กรอิสระระดับชาติที่ให้โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้ง 14 มาตรฐาน ในขั้นดีและดีมาก (ผู้บริหารโรงเรียน 5 มาตรฐาน ครูผู้สอน 2 มาตรฐาน นักเรียน 7 มาตรฐาน) นำความภาคภูมิใจและตัวอย่างอันดีมาสู่ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเทศบาลนครเชียงรายทุกระดับชั้น ทุกโรงเรียนในสังกัด

 

เลขที่ 743 ถนนพหลโยธิน อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 tel 053-711620 Fax. 053-600897
@Copy Rights Reserved 2008 By Naa_com