คณะกรรมการสภา

นายกสภามหาวิทยาลัย

พลเอกสำเภา ชูศรี

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธ์ คูวัฒนาชัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง

ดร.สุภัทร จำปาทอง
เลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

นายทวิช เตชะนาวากุล
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายชัย โสภณพนิช

นายแพทย์ชาตรี ดวงเนตร

ศาสตราจารย์
ไชยยศ เหมะรัชตะ

นายธีระยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์

นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช

นายพิทูร พุ่มหิรัญ

นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
ดร.วิชัย บุญแสง

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
ดร. สมจิต หนุเจริญกุล

ศาสตราจารย์พิเศษ
สมชาย พงษธา

นายสุเมธ ตันธุวนิตย์

กรรมการประเภทผู้บริหาร

อาจารย์ ดร.ประภัสสร
ดำรงกุล อึ้งวณิชยพันธ์

รองศาสตราจารย์
ดร.รัชนี สรรเสริญ

กรรมการประเภทคณาจารย์ประจำ

รองศาสตราจารย์
ดร.ชมนาด พจนามาตร์

รองศาสตราจารย์
ดร. สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ

รองศาสตราจารย์
ดร.ดรุณี วัฒนศิริเวช

ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย

นายประจวบ ไชยสาส์น

นายเรียบ นราดิศร

นายแสวง เครือวิวัฒนกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. มารวย ผดุงสิทธิ์

รองศาสตราจารย์
ดร.วันชัย ศิริชนะ

รักษาการแทนเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ดร. พรรณรวี พรหมนารท