คณะผู้บริหาร

อธิการบดี

รศ. ดร. วันชัย ศิริชนะ

รองอธิการบดี

นางพรทิพย์ ภูติโยธิน

รศ. น.อ. ยุทธนา ตระหง่าน

รศ. ดร. ชยาพร วัฒนศิริ

รศ. ชุษณะ รุ่งปัจฉิม

ผศ. ดร. ร่มเย็น โกไศยกานนท์

ดร. พนม วิญญายอง

ดร. ประภัสสร ดำรงกุล อึ้งวณิชยพันธ์

ผศ. ดร. มัชฌิมา นราดิศร

ดร. พรรณรวี พรหมนารท

ที่ปรึกษาอธิการบดี

รศ. น.สพ.
ดร. เทอด เทศประทีป

รศ. กัลณกา สาธิตธาดา

นายจิโรจน์ สุภาพพงค์

นายโอภาส เขียววิชัย

นายกล้านรงค์ จันทิก

รศ. ทันตแพทย์ นายแพทย์
ดร.สิทธิชัย ทัดศรี

ผศ.ปริตนา ประทีปะเสน

รศ.สุปราณี อัทธเสรี

นายขจร จิตสุขุมมงคล

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผศ. ดร. สุวรรณา เดชาทัย

ดร. ฉัตรฤดี จองสุรียภาส

ผศ. ดร.ณัฐกานต์ เอี่ยมอ่อน

ผศ. สุกัล กฤตลักษณ์วงศ์

ดร. จุฑามาศ นิวัฒน์

คณบดี

ผศ. ดร.รุ่ง ศรีสมวงษ์
คณบดี
สำนักวิชานิติศาสตร์

ผศ. ดร.จิราภรณ์ อินทราไสย
คณบดี
สำนักวิชาศิลปศาสตร์

ดร.ธีรวิศิฏฐ์ เลาหะเพ็ญแสง
คณบดี
สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดร.ฉัตรฤดี จองสุรียภาส
คณบดี
สำนักวิชาการจัดการ

ผศ. ดร.มัชฌิมา นราดิศร
รักษาการแทนคณบดี
สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

ผศ. ดร.อุไรวรรณ อินต๊ะถา
รักษาการแทนคณบดี
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

รศ. ดร.รัชนี สรรเสริญ
คณบดี
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ดร.ภานุพงษ์ ใจวุฒิ
คณบดี
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

รศ. ดร.ชมนาด พจนามาตร์
คณบดี
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

นพ.ไพศาล รัมณีย์ธร
คณบดี
สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

พลโท ศ. เกียรติคุณ
นพ.นพดล วรอุไร
คณบดี
สำนักวิชาแพทยศาสตร์

ทันตแพทย์ ดร.ณรงค์ ลุมพิกานนท์
คณบดี
สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์

รศ. ดร.ศิริพร วัชชวัลคุ
รักษาการแทนคณบดี
สำนักวิชานวัตกรรมสังคม

ผศ. ดร.ร่มเย็น โกไศยกานนท์
รักษาการแทนคณบดี
สำนักวิชาจีนวิทยา

ผู้อำนวยการ

อาจารย์วิทยาศักดิ์ รุจิวรกุล
รักษาการแทนผู้อำนวยการ
ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดร. ต่อพันธ์ ทันดร
ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ

ดร. สยาม ภพลือชัย
ผู้อำนวยการ
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

นางดาวนภา สุยะนนท์
รักษาการแทนผู้อำนวยการ
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

พลโท ศ. เกียรติคุณ
นพ. นพดล วรอุไร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล มฟล.

นพ. ไพศาล รัมณีย์ธร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล มฟล. กทม.

นางสาวกัลยา ทับเกร็ด
ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกลาง

ผศ. ดร. ร่มเย็น โกไศยกานนท์
รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์ภาษา
และวัฒนธรรมจีนสิรินธร