ข้อมูลมหาวิทยาลัย


นักศึกษา

ปีการศึกษา 2560 มีนักศึกษารวมทั้งหมด จำนวน 14,796 คน จำแนกเป็น

 • ปริญญาตรี 14,096 คน (95.27%)
 • ปริญญาโท 556 คน (3.76%)
 • ปริญญาเอก 144 คน (0.97%)


บุคลากร

ปี 2560 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีบุคลากรทั้งสิ้น 1,403 คน จำแนกเป็น

 • สายบริหารวิชาการ 33 คน (2.35%)
 • สายวิชาการ 582 คน (41.48%)
 • สายปฏิบัติการวิชาชี 788 คน (56.17%)


หลักสูตรและสาขาวิชา

ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดสอนในสาขาวิชาต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น 76 สาขาวิชา จำแนกเป็น

 • ระดับประกาศนียบัตร 1 สาขาวิชา
 • ระดับปริญญาตรี 38 สาขาวิชา
 • ระดับปริญญาโท 22 สาขาวิชา
 • ระดับปริญญาเอก 15 สาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา/สำนักวิชาระดับการศึกษารวม
ประกาศ
นียบัตร
ปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก
กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์-157325
สำนักวิชาการจัดการ-73111
สำนักวิชาจีนวิทยา-41-5
สำนักวิชานวัตกรรมสังคม-1--1
สำนักวิชานิติศาสตร์-11-2
สำนักวิชาศิลปศาสตร์-2226
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี-1311933
สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ-6219
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์-36615
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง-2114
สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร-2215
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ1104318
สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์-1--1
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์11--2
สำนักวิชาแพทยศาสตร์-1--1
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ-71-8
สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ--336
รวม138221576

ที่มา : ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร ข้อมูล ณ วันที่ 3 เมษายน 2560

ผู้สำเร็จการศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2545-2559 จำนวน 20,887 คน

ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 จำนวน 2,508 คน
จำแนกเป็น

 • ระดับปริญญาตรี 2,309 คน (92.06%)
 • ระดับปริญญาโท 180 คน (7.18%)
 • ระดับปริญญาเอก 19 คน (0.76%)