ข้อมูลมหาวิทยาลัย


นักศึกษา

ปีการศึกษา 2560 มีนักศึกษารวมทั้งหมด จำนวน 14,796 คน จำแนกเป็น

 • ปริญญาตรี 14,096 คน (95.27%)
 • ปริญญาโท 556 คน (3.76%)
 • ปริญญาเอก 144 คน (0.97%)

บุคลากร

ปี 2560 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีบุคลากรทั้งสิ้น 1,403 คน จำแนกเป็น

 • สายบริหารวิชาการ 33 คน (2.35%)
 • สายวิชาการ 582 คน (41.48%)
 • สายปฏิบัติการวิชาชี 788 คน (56.17%)

หลักสูตรและสาขาวิชา

ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดสอนในสาขาวิชาต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น 76 สาขาวิชา จำแนกเป็น

 • ระดับประกาศนียบัตร 1 สาขาวิชา
 • ระดับปริญญาตรี 38 สาขาวิชา
 • ระดับปริญญาโท 22 สาขาวิชา
 • ระดับปริญญาเอก 15 สาขาวิชา
กลุ่มสาขาวิชา/สำนักวิชา ระดับการศึกษา รวม
ประกาศ
นียบัตร
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์ - 15 7 3 25
สำนักวิชาการจัดการ - 7 3 1 11
สำนักวิชาจีนวิทยา - 4 1 - 5
สำนักวิชานวัตกรรมสังคม - 1 - - 1
สำนักวิชานิติศาสตร์ - 1 1 - 2
สำนักวิชาศิลปศาสตร์ - 2 2 2 6
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 13 11 9 33
สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ - 6 2 1 9
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ - 3 6 6 15
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง - 2 1 1 4
สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร - 2 2 1 5
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1 10 4 3 18
สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ - 1 - - 1
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 1 1 - - 2
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ - 1 - - 1
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 7 1 - 8
สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ - - 3 3 6
รวม 1 38 22 15 76

ที่มา : ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร ข้อมูล ณ วันที่ 3 เมษายน 2560

ผู้สำเร็จการศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2545-2559 จำนวน 20,887 คน

ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 จำนวน 2,508 คน
จำแนกเป็น

 • ระดับปริญญาตรี 2,309 คน (92.06%)
 • ระดับปริญญาโท 180 คน (7.18%)
 • ระดับปริญญาเอก 19 คน (0.76%)