คำสั่ง

คำสั่ง มอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้างและการอนุมัติเบิกจ่ายเงิน
คำสั่ง มอบอำนาจในการให้ความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คำสั่ง มอบอำนาจให้รองอธิกาบดีเป็นผู้อนุมัติการโอนและเปลี่ยนแปลงรายการเงินงบประมาณ
คำสั่ง มอบอำนาจโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของหน่วยบริการทางวิชาการ
คำสั่ง มอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทนอธิการบดี (รองฯพรรณรวีเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติในภาระงานของสำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้)
คำสั่ง มอบอำนาจให้ทำหนังสือรับรอง
คำสั่ง มอบหมายให้ปฏิบัติการแทนอธิการบดี (สัญญาจ้าง,คำสั่งลาออก)
คำสั่ง มอบหมายให้ปฏิบัติการแทนอธิการบดี (ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ)
คำสั่ง มอบอำนาจการอนุมัติเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ
คำสั่งมอบอำนาจให้จัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุและการอนุมัติเบิกจ่ายเงินแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
คำสั่ง มอบอำนาจให้ลงนามในหนังสือรับรอง
คำสั่ง มอบอำนาจการเบิกจ่ายเงินรายได้จากกิจกรรมแข่งขันกอล์ฟการกุศล
คำสั่ง มอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติการแทนกัน
คำสั่ง มอบอำนาจให้อนุมัติการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกในมหาวิทยาลัยแทนอธิการบดี
คำสั่ง มอบอำนาจการอนุมัติเบิกจ่ายเงินสำรองจ่ายของมหาวิทยาลัย
คำสั่ง มอบอำนาจการอนุมัติการโอนเงินระหว่างบัญชีเงินฝากของมหาวิทยาลัย
คำสั่ง มอบอำนาจการสั่งจ่ายเงินงบประมาณ
คำสั่ง มอบอำนาจให้อนุมัติการใช้บริการด้านอาคารสถานที่ในมหาวิทยาลัย (ลว 30 มค 63)
คำสั่ง มอบอำนาจการอนุมัติเบิกจ่ายเงินกองทุนส่งเสริมพัฒนาบุคลากร
คำสั่ง มอบอำนาจให้จัดซื้อจัดจ้างให้ได้มาซึ่งพัสดุและการขออนุมัติเบิกจ่ายเงินแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
คำสั่ง มอบหมายการปฏิบัติการแทนอธิการบดี
คำสั่ง มอบอำนาจการอนุมัติเบิกจ่ายเงินแทนอธิการบดี
คำสั่ง มอบอำนาจให้จัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุแทนอธิการบดี
คำสั่ง มอบอำนาจใหัอนุมัติการมอบของที่ระลึกหรือของขวัญ
คำสั่ง มอบอำนาจการอนุมัติการเบิกจ่ายค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
คำสั่ง มอบอำนาจการดำเนินงานเรื่องยืมเงินทดรองจ่าย
คำสั่ง มอบอำนาจการอนุมัติเบิกจ่ายค่ารับรอง
คำสั่ง มอบอำนาจการเบิกจ่ายเงินกองทุนส่งเสริมพัฒนาบุคลากร
คำสั่ง มอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
คำสั่ง มอบอำนาจให้รองอธิการบดีลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน กรณีการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
คำสั่ง มอบอำนาจการอนุญาตการลาไปต่างประเทศของพนักงาน
คำสั่ง มอบหมายให้ปฏิบัติการแทนอธิการบดี
คำสั่ง มอบอำนาจอนุมัติการเบิกจ่ายเงินกองทุน
คำสั่ง มอบอำนาจให้กำหนดอัตราค่าใช้จ่าย และอนุมัติค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
คำสั่ง มอบอำนาจให้รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติการแทนอธิการบดี
คำสั่ง มอบอำนาจอนุมัติการใช้รถพยาบาลและรถพยาบาลฉุกเฉินแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
คำสั่ง มอบอำนาจให้อนุมัติรถการใช้รถของมหาวิทยาลัยแทนอธิการบดี
คำสั่ง มอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทนอธิการบดี