หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ

ปริญญาตรี สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาษาไทย:หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ
ภาษาอังกฤษ:Bachelor of Engineering Program in Information and Communication Engineering
ภาษาไทย:ชื่อเต็ม :วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ)
ชื่อย่อ :วศ.บ. (วิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ)
ภาษาอังกฤษ:ชื่อเต็ม :Bachelor of Engineering (Information and Communication Engineering)
ชื่อย่อ :B.Eng. (Information and Communication Engineering)

     เพื่อผลิตบัณฑิตทางเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศที่เป็นผู้รู้จริง และปฏิบัติงานได้ในระดับสากล โดยมีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง ในการออกแบบและวางแผน เกี่ยวกับการนำไปประยุกต์ใช้ การสร้าง การใช้งาน และการบำรุงรักษา โดยมีความรู้เน้นในด้าน ระบบการสื่อสารโทรคมนาคม การประมวลผลสัญญาณ เครือข่ายการสื่อสารและคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ ความปลอดภัยของเครือข่าย และ อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ทั้งในการสื่อสารแบบใช้สายและไร้สาย รวมถึงประกอบไปด้วย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาประเทศในส่วนรวมอย่างยั่งยืน มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้

  1. บัณฑิตมีองค์ความรู้และความสามารถทั้งเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในด้านโทรคมนาคม ด้านการประมวลผลสัญญาณ ด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัย และ อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
  2. บัณฑิตมีความสามารถประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์ในด้านโทรคมนาคม ด้านการประมวลผลสัญญาณ ด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัย และ อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
  3. บัณฑิตมีความสามารถจัดการแก้ไขปัญหาในด้านโทรคมนาคม ด้านการประมวลผลสัญญาณ ด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัย และ อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
  4. บัณฑิตมีความสามารถออกแบบและพัฒนาบริการ แอพลิเคชั่น และโซลูชั่น ในด้านโทรคมนาคม ด้านการประมวลผลสัญญาณ ด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัย และอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
  5. บัณฑิตมีมนุษย์สัมพันธ์และความรับผิดชอบ สามารถสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  6. บัณฑิตมีความคิดริเริ่ม และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ
  7. มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ

     วิศวกรสารสนเทศและการสื่อสาร วิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร วิศวกรเครือข่ายคอมพิวเตอร์ วิศวกรเครือข่ายโทรคมนาคม วิศวกรคอมพิวเตอร์ วิศวกรด้านอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง โดยเป็น ข้าราชการและพนักงานของรัฐ พนักงานขององค์กรเอกชนและรัฐวิสาหกิจ รวมถึงสามารถประกอบอาชีพอิสระ และอาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

     สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในหลายด้าน เช่น ด้านวิศวกรรมเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร เป็นต้น

  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 224,000.- บาท
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 28,000.- บาท

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 132 หน่วยกิต (หลักสูตร 4 ปี)
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
   
2. หมวดวิชาเฉพาะ 96 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ 32 หน่วยกิต
 2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ 52 หน่วยกิต
 2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก 12 หน่วยกิต
   
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
    

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Social Media

MFUconnect