หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรม

ปริญญาตรี สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาษาไทย:หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรม
ภาษาอังกฤษ:Bachelor of Science Program in Computer Science and Innovation
ภาษาไทย:ชื่อเต็ม :วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรม)
ชื่อย่อ :วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรม)
ภาษาอังกฤษ:ชื่อเต็ม :Bachelor of Science (Computer Science and Innovation)
ชื่อย่อ :B.Sc. (Computer Science and Innovation)

     เพื่อผลิตบัณฑิตทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ในระดับสากลที่มีความรู้ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีศักยภาพในการศึกษาค้นคว้า และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาโดยคิดอย่างเป็นระบบ มีความรอบรู้ครอบคลุมตั้งแต่ทฤษฎีและอัลกอริธึมพื้นฐานไปจนถึงนวัตกรรมวิทยาการที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์เสริม รวมถึงมีความเชี่ยวชาญในด้านวิทยาการข้อมูล ทั้งยังเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชีพ เพื่อปฏิบัติงานในองค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและระดับสากล อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาประเทศในส่วนรวมอย่างยั่งยืน ผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้

 1. มีความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สามารถบูรณาการวิชาการ และประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อสร้างสรรค์ผลงานและนวัตกรรม
 2. มีความรอบรู้และเชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบและซอฟต์แวร์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ และวิทยาการข้อมูล (Data Science)
 3. มีศักยภาพในการศึกษาค้นคว้า ด้วยตัวเอง ปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยี ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
 4. มีความคิดอย่างเป็นระบบ วิเคราะห์แก้ไขปัญหาได้ดี มีทักษะในการสื่อสาร การนำเสนอ สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ และมีความเป็นผู้นำ
 5. มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาวิชาชีพ มีความเสียสละ และรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ

 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาวิชาชีพ มีความเสียสละ และรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ
 2. ด้านความรู้ มีความรอบรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สามารถบูรณาการวิชาการ และประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อสร้างสรรค์ผลงานและนวัตกรรม รวมถึงมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบและซอฟต์แวร์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ และวิทยาการข้อมูล (Data Science)
 3. ด้านทักษะทางปัญญา มีความคิดอย่างเป็นระบบ สามารถวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้ดี
 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ ดี มีทักษะในการสื่อสาร การนำเสนอ สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ และมีความเป็นผู้นำ
 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีศักยภาพในการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง สามารถปรับตัวเข้ากับและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่มี การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

 1. นักวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
 2. นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist)
 3. นักพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application Developer)
 4. โปรแกรมเมอร์
 5. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศ
 6. ผู้ประกอบการอิสระด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ และการวิเคราะห์ข้อมูล

          สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในสาขาที่เกี่ยวข้องในสถาบันต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 224,000.- บาท
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 28,000.- บาท

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 133 หน่วยกิต (หลักสูตร 4 ปี)
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
   
2. หมวดวิชาเฉพาะ 93 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 14 หน่วยกิต
 2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ 65 หน่วยกิต
 2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก 9 หน่วยกิต
 2.4 กลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคสนาม 9 หน่วยกิต
   
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
    

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Social Media

MFUconnect