หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ

ปริญญาตรี สำนักวิชาการจัดการ

ภาษาไทย:หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ
ภาษาอังกฤษ:Bachelor of Business Administration Program in Hospitality Industry Management
ภาษาไทย:ชื่อเต็ม :บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ)
ชื่อย่อ :บธ.บ. (การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ)
ภาษาอังกฤษ:ชื่อเต็ม :Bachelor of Business Administration (Hospitality Industry Management)
ชื่อย่อ :B.A. (Hospitality Industry Management)

     หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิต ที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะการประกอบการทางด้านการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาบัณฑิตให้เป็นผู้ประกอบการรายใหม่ รวมทั้งมุ่งพัฒนาระบบการบริหารจัดการ และกระบวนการบริการในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้น การจัดการและวิธีการปฏิบัติการในธุรกิจที่พักและโรงแรม ธุรกิจการบริการอาหารที่มีมาตรฐาน และประกอบด้วยคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

  1. มีความรู้ และความชำนาญด้านการจัดการการโรงแรม การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม
  2. มีความสามารถในการพัฒนากระบวนการจัดบริการ และการจัดระบบบริหารงาน ตลอดจนมีความชำนาญในการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
  3. มีความสามารถในการริเริ่มธุรกิจด้านการโรงแรม และการจัดการอาหารและเครื่องดื่มโดยมีพื้นฐานความเข้าใจ และแนวคิดการสร้างธุรกิจใหม่ เพื่อนำไปสู่การประกอบอาชีพธุรกิจอุตสาหกรรมการบริการอย่างยั่งยืน
  4. มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพ และมีความรับผิดชอบในการทำงานต่างวัฒนธรรมภายใต้สถานการณ์ต่างๆ 

     บัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ สามารถทำงานได้ทั้งในภาครัฐบาล เอกชน และประกอบธุรกิจส่วนตัว หรือธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการ โดยผู้จบการศึกษาสามารถเลือกตำแหน่งงานในธุรกิจเหล่านั้นได้ เช่น การทำงานในแผนกรับจอง แผนกต้อนรับ หรืองานธุรการในส่วนของการติดต่อสื่อสารในระบบสากล และการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม

     สามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว การโรงแรม บริหารธุรกิจ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องในทุกสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ

  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 220,000.- บาท
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 27,500.- บาท

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 131 หน่วยกิต (หลักสูตร 4 ปี)
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31 หน่วยกิต
 - กลุ่มภาษา 15 หน่วยกิต
 - กลุ่มสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
 - กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต
 - กลุ่มมนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
   
2. หมวดวิชาเฉพาะ 95 หน่วยกิต
 (1) กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ 36 หน่วยกิต
 (2) กลุ่มวิชาชีพบังคับ 53 หน่วยกิต
 (3) กลุ่มวิชาชีพเลือก 6 หน่วยกิต
  
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต