หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนจีนบัณฑิต

ปริญญาตรี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ภาษาไทย:หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ:Bachelor of Traditional Chinese Medicine Program
ภาษาไทย:ชื่อเต็ม :การแพทย์แผนจีนบัณฑิต
ชื่อย่อ :พจ.บ.
ภาษาอังกฤษ:ชื่อเต็ม :Bachelor of Traditional Chinese Medicine
ชื่อย่อ :B.CM.

ปรัชญา / วัตถุประสงค์

     หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต มุ่งเน้นที่จะผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนด้วยการแพทย์แผนจีน ซึ่งได้พัฒนาจนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล สามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้กับการแพทย์แผนปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม อันจะเป็นแนวทางช่วยในการพัฒนาและวิจัยอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

     เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาการแพทย์แผนจีนระดับวิชาชีพ ให้เป็นทางเลือกในการดูแลสุขภาพของประชาชน และผลิตบัณฑิตที่ได้มาตรฐานและคุณสมบัติที่จะปฏิบัติงานในหน่วยงานสาธารณสุขร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์สาขาอื่นๆได้

แนวทางประกอบอาชีพ

     เป็นแพทย์จีนในสถานพยาบาลของรัฐ เอกชน และสถาบัน/สำนัก/หน่วยงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข ประกอบอาชีพอิสระทั้งในประเทศและต่างประเทศ

แนวทางการศึกษาต่อ

     สามารถต่างประเทศ ศึกษาต่อเฉพาะทางสาขาต่างๆ ศึกษาต่อระดับปริญญาโท เอกสาขาที่เกี่ยวข้อง

ค่าธรรมเนียม

  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 560,000.- บาท (กรณีต้องเรียนปรับพื้นฐานภาษาจีน)
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 500,000.- บาท (กรณีไม่ต้องเรียนปรับพื้นฐานภาษาจีน)
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 30,000.- บาท (จำนวน 2 ภาคการศึกษา)
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 60,000.- บาท (จำนวน 8 ภาคการศึกษา)
  • ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา สำหรับภาคการศึกษาที่นักศึกษาไปเรียนที่ประเทศจีน 20,000.- บาท (10,000 บาท ต่อภาคการศึกษา จำนวน 2 ภาคการศึกษา)

*หมายเหตุ :
     1) หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) กำหนดให้นักศึกษาจะต้องไปศึกษา ณ Guangzhou University of TCM ประเทศจีน เป็นระยะเวลา 2 ภาคการศึกษา ในช่วงภาคการศึกษาปลาย ชั้นปีที่ 4 และภาคการศึกษาต้น ชั้นปีที่ 5
     2) นักศึกษาที่จะเข้าเรียนในหลักสูตรนี้จะต้องมีความรู้ภาษาจีน ผ่านการสอบวัดความรู้ภาษาจีน HSK ระดับ 3 หากไม่มีผลการสอน หลักสูตรกำหนดให้เรียนรายวิชาปรับพื้นฐานภาษาจีน 2 ภาคการศึกษา
     3) ค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับภาคการศึกษาที่ไปเรียน ณ Guangzhou University of TCM ประเทศจีน นักศึกษาต้องชำระ ที่ Guangzhou University of TCM ตามอัตราที่ Guangzhou University of TCM กำหนด ทั้งนี้ นักศึกษาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ด้วยตนเอง

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 178 หน่วยกิต (หลักสูตร 5 ปี)
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
 1) กลุ่มภาษา 15 หน่วยกิต
 2) กลุ่มสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
 3) กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต
 4) กลุ่มมนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
   
2. หมวดวิชาเฉพาะ 142 หน่วยกิต
  2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 45 หน่วยกิต
 2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ 97 หน่วยกิต
  - กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ 77 หน่วยกิต
  - การฝึกเวชปฏิบัติ 20 หน่วยกิต
    
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต