หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์

ปริญญาเอก สำนักวิชาศิลปศาสตร์

ภาษาไทย:หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์
ภาษาอังกฤษ:Doctor of Philosophy Program in Social Sciences
ภาษาไทย:ชื่อเต็ม :ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สังคมศาสตร์)
ชื่อย่อ :ปร.ด. (สังคมศาสตร์))
ภาษาอังกฤษ:ชื่อเต็ม :Doctor of Philosophy (Social Sciences)
ชื่อย่อ :Ph.D. (Social Sciences)

ปรัชญา
     หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ ผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางนวัตกรรมทางสังคมศาสตร์ในบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลก สามารถประยุกต์ความรู้เพื่อการพัฒนาประเทศ มีคุณธรรมและจริยธรรม

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ที่มีความสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม ในการยกระดับสังคมไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มทางสังคม และการออกแบบการบริการที่มีมูลค่าสูง
 2. เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณธรรม และจริยธรรม 

     ดุษฎีบัณฑิตที่เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต และมีความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่นำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่ม และการบริการที่มีมูลค่าสูงโดยอาศัยกรอบแนวคิดสังคมพิพัฒนาการ

 1. นักวิชาการทางสังคมศาสตร์ เช่น อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา นักวิจัย
 2. ผู้บริหาร เช่น ผู้บริหารหน่วยงานทางสังคม การศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ธุรกิจเชิงสังคม
 3. นักพัฒนาขององค์กรภาครัฐ เอกชน
 4. อาชีพอิสระ เช่น นักวิชาการอิสระ ที่ปรึกษาองค์กร 

 • สาขาวิชาสังคมศาสตร์  แบบ 1.1 และ แบบ 2.1 จำนวน 6 ภาคการศึกษาในหลักสูตร 
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 540,000 .- บาท 
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 90,000 .- บาท

แบบ 1.1 จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต
 1. หมวดดุษฎีนิพนธ์ 48 หน่วยกิต
    
แบบ 2.1 จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 54 หน่วยกิต
 1) หมวดวิชาบังคับ 12 หน่วยกิต
 2) หมวดวิชาเลือก 6 หน่วยกิต
 3) หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ์ 36 หน่วยกิต
   

     อ้างอิงจาก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ พ.ศ. 2561

     ปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ล่าสุด 25 ม.ค. 62