หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

ปริญญาเอก สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

ภาษาไทย:หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
ภาษาอังกฤษ:Doctor of Philosophy Program in Cosmetic Science
ภาษาไทย:ชื่อเต็ม :ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง)
ชื่อย่อ :ปร.ด. (วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง)
ภาษาอังกฤษ:ชื่อเต็ม :Doctor of Philosophy (Cosmetic Science)
ชื่อย่อ :Ph.D. (Cosmetic Science)

ปรัชญา / วัตถุประสงค์

     หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มุ่งเน้นให้ดุษฎีบัณฑิต มีความรู้ ความสามารถทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง พัฒนาและสร้างนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มีความเป็นนักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง และเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและสามารถ นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างเหมาะสม สามารถต่อยอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนางานหลังจบการศึกษามุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิต ที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

  1. มีความรู้และทักษะการวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
  2. สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเพื่อประยุกต์ให้เกิดประโยชน์แก่อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง
  3. มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ

  1. ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย พัฒนา การผลิต การควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพ ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง
  2. นักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
  3. นักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
  4. อาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง แบบ 1.1 จำนวน 6 ภาคการศึกษาในหลักสูตร

  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อหลักสูตร 390,000 .- บาท
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 65,000 .- บาท 

แบบ 1.1 (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท) 48 หน่วยกิต
 จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต (หลักสูตร 3 ปี)
  1. หมวดดุษฎีนิพนธ์ 48 หน่วยกิต
    

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง พ.ศ. 2559

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

Social Media

MFUconnect