หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชการแปลและการล่ามภาษาจีน-ไทย

ปริญญาโท สำนักวิชาจีนวิทยา

ภาษาไทย:หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปลและการล่ามภาษาจีน-ไทย
ภาษาอังกฤษ:Master of Arts Program in Chinese–Thai Translation and Interpretation
ภาษาไทย:ชื่อเต็ม :ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การแปลและการล่ามภาษาจีน-ไทย)
ชื่อย่อ :ศศ.ม. (การแปลและการล่ามภาษาจีน-ไทย)
ภาษาอังกฤษ:ชื่อเต็ม :Master of Arts (Chinese–Thai Translation and Interpretation)
ชื่อย่อ :M.A. (Chinese–Thai Translation and Interpretation)

     ปัจจุบันประเทศไทยมีความสัมพันธ์กับประเทศจีนในระดับต่างๆ อย่างกว้างขวาง บุคลากร ด้านการแปลและการล่ามที่มีคุณภาพจึงเป็นที่ต้องการของสังคมมากขึ้นทุกขณะ หลักสูตรศิลปศาสตรมหา-บัณฑิต สาขาวิชาการแปลและการล่ามภาษาจีน—ไทย มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ ในการปฏิบัติงาน ด้านการแปลและการล่ามระหว่างสองภาษาดังกล่าว สามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎี และประสบการณ์การแปลและการล่ามในการประกอบอาชีพ มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

  1. เป็นนักแปลและล่าม ที่มีความเชี่ยวชาญทางทฤษฎีและมีความชำนาญด้านปฏิบัติ สามารถแปลเอกสารการทูต การพาณิชย์ วรรณกรรม และเป็นล่ามในการประชุม ตลอดจนการเจรจาต่างๆ
  2. เป็นนักวิชาการและอาจารย์ผู้สอนวิชาการแปลและล่ามที่มีความรู้ทางทฤษฎีและมีความสามารถทางปฏิบัติและการวิจัย
  3. เป็นผู้มีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ยิ่งไปกว่านั้น สามารถดำรงตนในสังคมอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม

     อาชีพที่เกี่ยวข้องกับการแปล ทั้งการแปลลายลักษณ์อักษรและการแปลปากเปล่า หรืออาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาจีน เช่น นักการต่างประเทศ อาจารย์ นักวิชาการ นักสื่อสารมวลชน ฯลฯ

** - ลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 50,000 บาท (1 ครั้ง) และลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศปักกิ่ง

แผน ก 2
 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต (หลักสูตร 2 ปี)  
  1. หมวดวิชาบังคับ 12 หน่วยกิต
  2. หมวดวิชาเลือก 12 หน่วยกิต
  3. หมวดวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
    
แผน ข  
 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต (หลักสูตร 2 ปี)  
  1. หมวดวิชาบังคับ 14 หน่วยกิต
  2. หมวดวิชาเลือก 22 หน่วยกิต
  3. หมวดการค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปลและการล่ามภาษาจีน-ไทย พ.ศ. 2558

สำนักวิชาจีนวิทยา

Social Media

MFUconnect