หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ แผน ก 1 และแผน ก 2

ปริญญาโท สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ภาษาไทย:หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ภาษาอังกฤษ:Master of Science Program in Public Health
ภาษาไทย:ชื่อเต็ม :วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
ชื่อย่อ :วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)
ภาษาอังกฤษ:ชื่อเต็ม :Master of Science (Public Health)
ชื่อย่อ :M.Sc. (Public Health)

ปรัชญา / วัตถุประสงค์

     หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพการสาธารณสุข มีความรอบรู้อย่างถ่องแท้ในเนื้อหาสาระทางด้านการสาธารณสุข และบูรณการศาสตร์ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล ใช้ระเบียบวิธีวิจัยในการศึกษาค้นคว้า และประยุกต์ใช้ผลของการวิจัยและพัฒนาการใหม่ๆ ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางด้านสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนสามารถทำงานเป็นทีม ประสานความร่วมมือกับ ทุกภาคส่วนได้เป็นอย่างดี นำไปสู่การพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของประชากร มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

  1. มีคุณธรรม จริยธรรมทั้งทางวิชาการและวิชาชีพการสาธารณสุข
  2. มีทักษะในการวิเคราะห์ สังเคราะห์สถานการณ์ปัญหา และปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาสาธารณสุข ตลอดจนสามารถการวางแผนแก้ไขปัญหาสาธารณสุข ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ
  3. สามารถคิดวิเคราะห์ และสร้างสรรค์งานวิชาการและงานวิจัย ด้านการสาธารณสุขเพื่อแก้ไขปัญหาสาธารณสุขที่ซับซ้อน ได้อย่างเป็นระบบ
  4. สามารถทำงานเป็นทีมได้ ทั้งการเป็นผู้นำและผู้ตาม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนได้อย่างเหมาะสม
  5. มีทักษะในการสื่อสาร และใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศด้านสาธารณสุขได้อย่างเหมาะสมและทันสมัย และเผยแพร่ผลงานวิชาการอย่างมีมาตรฐานสากล

แนวทางในการประกอบอาชีพ

  1. นักวิชาการสาธารณสุข/นักวิเคราะห์นโยบายและแผนด้านสาธารณสุข ทั้งในองค์กรภาครัฐ และเอกชน
  2. นักวิจัยทางด้านสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  3. อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาตร์ สาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ค่าธรรมเนียม

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (International Program) แผน ก 1 และ ก 2
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อหลักสูตร 160,000.- บาท
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 40,000.- บาท

แผน ก1
 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต (หลักสูตร 2 ปี)  
  1. หมวดวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
    
แผน ก2  
 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต (หลักสูตร 2 ปี)  
  1. หมวดวิชาบังคับ
    1) กลุ่มวิชาแกน/กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข 15 หน่วยกิต
    2) กลุ่มวิชาเฉพาะวิชาเอก 9 หน่วยกิต
24 หน่วยกิต
  2. หมวดวิชาเลือก 3 หน่วยกิต
  3. หมวดวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
    
แผน ข  
 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต (หลักสูตร 2 ปี)  
  1. หมวดวิชาบังคับ
    1) กลุ่มวิชาแกน/กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข 15 หน่วยกิต
    2) กลุ่มวิชาเฉพาะวิชาเอก 15 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต
  2. หมวดวิชาเลือก 3 หน่วยกิต
  3. หมวดการค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต

ข้อมูลอ้างอิง

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ. 2557