HIGHTLIGHT

ท่าน ว. - อ.เฉลิมชัย ให้เกียรติสัมภาษณ์คัดเลือกผู้เรียน หลักสูตรพุทธศิลปกรรม มฟล. รุ่นที่ 2

        สถาบันพุทธศิลปกรรมแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ จัดการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกผู้เข้าศึกษา “หลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รุ่นที่ 2 พ.ศ. 2565” เมื่อวันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565 ณ อาคารพลเอกสำเภา...

ข่าวเด่น

ข่าวสาร