HIGHTLIGHT

ครม. ขยายกลุ่มเป้าหมายให้ทุนนักศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย พร้อมเพิ่ม มฟล.เป็น 1 ใน 9 ม.รัฐ ได้รับจัดสรรทุน

ที่ประชุม ครม. (18 ม.ค. 65) เห็นชอบปรับรายละเอียดโครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย (ระยะที่ 10) ปี 2562 - 2566 โดยเปลี่ยนชื่อเป็น “โครงการจัดส่งนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย” 
...

ข่าวเด่น

ข่าวสาร