HIGHTLIGHT

อธิการบดี รับมอบทุน 1 ล้านบาท จากมูลนิธิทันตนวัตกรรมฯ สมทบกองทุนสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์

เมื่อวันที่อังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565  ศาสตราจารย์พิเศษ ทันตแพทย์หญิง ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช  ประธานกรรมการมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มอบทุนจำนวน 1 ล้านบาท จากกองทุนนครินทร์ทันตรักษ์ ให้กับรองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ...

ข่าวเด่น

ข่าวสาร