MFU Free Internet for U

มฟล. สนับสนุนอินเทอร์เน็ตไม่อั้น ไม่ลดสปีด 4 Mbps เป็นเวลา 3 เดือน สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนหรือประสบปัญหาการเรียนออนไลน์จากที่พัก หอพักหรือพื้นที่ห่างไกล และลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

โครงการ MFU Free Internet for U สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาออนไลน์ ช่วยเหลือนักศึกษามฟล. ให้สามารถเรียนออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลา เข้าถึงการเรียนการสอน และคอนเทนต์ด้านการศึกษา รวมถึงรับข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ฟรี ไม่เสียค่าอินเทอร์เน็ต

นักศึกษามฟล. สามารถแสดงความจำนงขอรับ Internet Package ความเร็ว 4 Mbps (unlimited) เป็นเวลา 3 เดือน โดยกรอกข้อมูลและลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ผ่านทาง Google Form

ลงทะเบียนออนไลน์

รอบที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์คาดว่าจะได้รับ
11-10 เมษายน 256314-17 เมษายน 2563
223-29 เมษายน 25631-10 พฤษภาคม 2563

 

 

คำถามพบบ่อย

1. โครงการนี้เหมาะสำหรับนักศึกษาใดบ้าง?
ตอบ สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปีที่ประสบปัญหาการเข้าถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงจากทางบ้านและหอพัก โดยขอสงวนสิทธิ์ให้นักศึกษาที่ขาดแคลน จำเป็นก่อน


2. มีผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตใดบ้างที่เข้าร่วมโครงการ?
ตอบ มี 3 ผู้ให้บริการโทรศัพท์ DTAC, AIS และ TRUE เฉพาะเบอร์โทรประเภทเติมเงิน (pre-paid)


3. หากนักศึกษาจ่ายแบบรายเดือนอยู่ ต้องทำอย่างไร?
ตอบ นักศึกษานำบัตรนักศึกษาไปยืนยันตัวและรับ SIM แบบเติมเงินใหม่ที่ตัวแทนจำหน่าย 


4. หลังจากที่นักศึกษาได้รับอีเมลจากทางมหาวิทยาลัยแล้วจะสามารถรับสิทธิ์ใช้งานอินเทอร์เน็ตด้วยวิธีใดบ้าง?
ตอบ รับเป็นรหัส USSD สามารถนำมา activate เพื่อ upgrade package 


5. สามารถขอใช้ได้กี่สิทธิ์ต่อนักศึกษาหนึ่งคน
ตอบ หนึ่งคนหนึ่งสิทธิ์ 


6. อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ได้รับสิทธิ์ด้วยหรือไม่
ตอบ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาเป็นอันดับแรก ถ้างบประมาณเพียงพอจะมีการจัดสรรให้บุคลากรที่มีความจำเป็นเหมาะสมต่อไป