ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม

หน่วยสนับสนุนและให้บริการวิชาการ

     สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (Intellectual >Property Management and Innovation Development Office Mea Fah Luang University) เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุน และกระตุ้นให้นักวิจัยของมหาวิทยาลัยได้ประดิษฐ์คิดค้น และสร้างสรรค์ผลงานที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้อย่างเป็นระบบและนำไปเชื่อมโยงใช้ประโยชน์ในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจส่งผลให้เกิดความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้ในเวทีการค้าโลก ก่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ ของประเทศชาติต่อไป

บริการ

 • บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญา
  • สืบค้นข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา
  • ให้คำปรึกษา และแนะนำด้านทรัพย์สินทางปัญญา
  • จัดเตรียมเอกสารสำหรับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
  • ติดตาม/แก้ไขคำขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

 • บริการวิเคราะห์ทดสอบทางด้านวิทยาศาสตร์
  • บริการวิเคราะห์ทดสอบทางเคมี
  • บริการวิเคราะห์ทดสอบทางกลศาสตร์
  • บริการวิเคราะห์ทดสอบทางโครงสร้างจุลภาค
  • บริการวิเคราะห์ทดสอบทางรังสีเอกซ์
 • บริการฐานข้อมูลงานวิจัย
  • บริการข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย และผลงานวิจัย
  • บริการห้องปฏิบัติการ และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
 • หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
  • ให้คำปรึกษาแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
  • พัฒนาบรรจุภัณฑ์และเครื่องหมายการค้า
  • วางระบบการบริหารจัดการองค์กร
  • จัดทำมาตรฐานผลิตภัณฑ์
  • เชื่อมโยงเครือข่าย และแหล่งทุน
 • โครงการบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
  • สนับสนุนการลงทุนในการบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
  • ให้คำปรึกษาแนะนำ วิเคราะห์และทำแผนธุรกิจ
  • วิจัยและพัฒนาผลิตภัณ์ต้นแบบ สนับสนุน และเชื่อมโยงเข้าสู่ตลาด
 • โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยี และวิจัยของภาคเอกชน
  • สนับสนุนการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
  • ประสานงานและเชื่อมโยงการให้บริการการพัฒนาเทคโนโลยีแบบครบวงจร
 • ศูนย์ออกแบบนวัตกรรม
  • ให้คำปรึกษา และแนะนำด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
  • บริการออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ เครื่องหมายการค้า ฉลากสินค้า และสื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆ
 • ชมรมนักศึกษาผู้ประกอบการ
  • จัดอบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่มทักษะ และความสามารถโดยวิทยากรเฉพาะทาง
  • จัดกิจกรรม work shop และศึกษาดูงาน
  • จัดกิจกรรมแข่งขัน ชิงเงินรางวัลต่างๆ
  • ผลักดันสมาชิกสู่โครงการที่เกี่ยวข้องต่อไปสิทธิพิเศษต่างๆ เช่น การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการใช้พื้นที่ขายของถนนคนเดินของมหาวิทยาลัย การใช้ห้องประชุมรับรองและอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ

หน่วยสนับสนุนและให้บริการวิชาการ

MFUconnect