ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม

หน่วยสนับสนุนและให้บริการวิชาการ

     สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (Intellectual >Property Management and Innovation Development Office Mea Fah Luang University) เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุน และกระตุ้นให้นักวิจัยของมหาวิทยาลัยได้ประดิษฐ์คิดค้น และสร้างสรรค์ผลงานที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้อย่างเป็นระบบและนำไปเชื่อมโยงใช้ประโยชน์ในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจส่งผลให้เกิดความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้ในเวทีการค้าโลก ก่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ ของประเทศชาติต่อไป

บริการ

 • บริการออกแบบนวัตกรรม (Design)
 • บริการวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์ (Laboratory Analysis)
 • บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญา (IP for Industry)
 • บริการข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science & Technology Database)
 • สำนักงานความร่วมมืออุตสาหกรรม (Office of Industrial Liaison)
 • บริการจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
 • บริการให้คำปรึกษาแนะนำและจัดการยื่นขอรับความคุ้มครองในทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่างๆ 
 • บริการสร้างความตระหนักในการเป็นผู้ประกอบการ
 • บริการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม
 • บริการพื้นที่สร้างสรรค์
 • บริการด้านอื่น ๆ
  • โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (Northern Science Park : MFUNSP)
  • หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  • โครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ SMEs เครื่องสำอางไทย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  • โครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชน (Talent Mobility)
  • โครงการเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (Food Innopolis)
  • โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ระหว่างกิจการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย (Business Brotherhood)
  • ชมรมนักศึกษาผู้ประกอบการ
  • โครงการ Startup Thailand League
  • โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น
  • กิจกรรม Smart Start Idea
  • โครงการพิเศษและกิจกรรมอื่นๆ
  • โครงการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ด้วยการสร้างผลิตภัณฑ์บริการสุขภาพที่มีอัตลักษณ์ 
  • โครงการยกระดับผู้ประกอบการรายย่อย ธุรกิจเครื่องสำอาง
  • โครงการพัฒนาทักษะการเงินและอาชีพเด็กในโรงเรียน

หน่วยสนับสนุนและให้บริการวิชาการ

MFUconnect