สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ

หน่วยสนับสนุนและให้บริการวิชาการ

     การจัดการเรียนการสอนเป็นหน้าที่หลักของมหาวิทยาลัย และ “อาจารย์” เป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจึงจัดตั้งหน่วยพัฒนาการเรียนการสอนขึ้น เพื่อทำหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านเทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญ หลักการวัดและประเมินผลการศึกษาที่มีมาตรฐาน การพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการเรียนการสอน และการสร้างสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณาจารย์ในมหาวิทยาลัย นอกจากนี้หน่วยพัฒนาการเรียนการสอนยังมุ่งมั่นในการเสริมสร้างให้มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อีกด้วย

หน่วยสนับสนุนและให้บริการวิชาการ

MFUconnect