รายงานพิเศษ

มฟล.ครบรอบ 20 ปี : พร้อมท้าทายทุกความเปลี่ยนแปลง

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2541 เพื่อปฏิบัติภารกิจหลัก คือ ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ ค้นคว้าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ให้บริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึงสืบสานปณิธาน ‘ปลูกป่า สร้างคน’...

ครบรอบ 20 ปี สำนักวิชาการจัดการ มฟล.

ตลอดระยะเวลา 20 ปีเต็มของมหาวิทยาลัยแม่หลวงและสำนักวิชาการจัดการ ทางคณาจารย์และนักศึกษาของสำนักวิชาการจัดการได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่อง และมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในวันนี้

20 ปี แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง บนเส้นทางสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ก้าวสู่ 20 ปีแห่งการสถาปนาอย่างเต็มภาคภูมิ ด้วยทุกก้าวย่างที่ได้น้อมนำเอาแนวพระราชปณิธานอันงดงามของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในการ "ปลูกป่า...สร้างคน" อันเป็นถ้อยคำเรียบง่าย แต่กลับเป็นเข็มทิศแห่งการเดินทางที่ยิ่งใหญ่...

ผู้ว่าฯ ณรงค์ศักดิ์ ให้ข้อคิดนักศึกษาใหม่ มฟล. ถอดบทเรียนจากถ้ำหลวง 'สิ่งที่สำคัญกว่าคนเก่งคือคนดี'

ตนเองนั้นไม่ได้เป็นฮีโร่หรือวีรบุรุษ หากแต่เป็นผู้นำจิ๊กซอว์ทั้งหมดมารวมกัน ก่อให้เกิดภาพของเหล่าฮีโร่ตัวจริงนับหมื่นคน ที่มาช่วยปฏิบัติภารกิจที่ถ้ำหลวงจนประสบความสำเร็จในที่สุด

พี่อ้อย-พี่ฉอด แนะน้องใหม่ มฟล. รักและเรียน...อย่างไรให้รอด

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ จัดกิจกรรม ประสบการณ์วุ่นๆ ของวัยรุ่นในวัยเรียน (Teen Lessons) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดยได้เชิญ พี่อ้อย-พี่ฉอด หรือ นภาพร...

คลินิกทันตกรรม มฟล. บริการด้วยหัวใจ...รักษาแบบองค์รวม โดย สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์

สำนักวิชาทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตเป็นรุ่นแรกในปีการศึกษา 2557 ปัจจุบันพวกเขากำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 4 และก้าวเข้าสู่การเรียนรู้ที่เข้มข้นขึ้นในรายวิชาคลินิก ซึ่งต้องฝึกปฏิบัติการกับผู้ป่วยจริง

อธิการบดี มฟล. ให้โอวาทว่าที่บัณฑิต 'ลูกแม่ฟ้าหลวง' ต้องเก่ง-ดี-มีอัตลักษณ์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย ส่วนพัฒนานักศึกษา จัด กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 ให้แก่นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีนี้ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2561 ณ หอประชุมสมเด็จย่า

นพ.นพดล วรอุไร คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ กับความท้าทายในปีที่ 6 ของสำนักวิชา

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มฟล. จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2555 เมื่อได้รับการรับรองหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จากแพทยสภา จึงเริ่มรับนักศึกษารุ่นแรกในปี 2556 จัดการเรียนการสอนพร้อมเป้าหมายที่วางไว้ว่า จะเป็นสถาบันการแพทย์ชั้นนำเพื่อชุมชนของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

สำนักวิชานวัตกรรมสังคมกับบัณฑิตรุ่นแรก

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรปีการศึกษา 2559 มีความพิเศษอย่างหนึ่งคือ สำนักวิชานวัตกรรมสังคม สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ มีบัณฑิตรุ่นแรก หลังจากที่จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2557 โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความรู้ใหม่ๆ...

มฟล. จัดกิจกรรมในโอกาสครบรอบ 19 ปี สถาปนามหาวิทยาลัย

มฟล.ครบรอบ 19 ปี อธิการบดีรายงานประชาชน เตรียมจัดตั้งโครงการศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรแห่งภาคเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เน้นผู้สูงผู้อายุให้การดูแลสุขภาพตลอดจนพัฒนาศักยภาพ