รายงานพิเศษ

คลินิกทันตกรรม มฟล. บริการด้วยหัวใจ...รักษาแบบองค์รวม โดย สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์

สำนักวิชาทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตเป็นรุ่นแรกในปีการศึกษา 2557 ปัจจุบันพวกเขากำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 4 และก้าวเข้าสู่การเรียนรู้ที่เข้มข้นขึ้นในรายวิชาคลินิก ซึ่งต้องฝึกปฏิบัติการกับผู้ป่วยจริง

อธิการบดี มฟล. ให้โอวาทว่าที่บัณฑิต “ลูกแม่ฟ้าหลวง” ต้องเก่ง-ดี-มีอัตลักษณ์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย ส่วนพัฒนานักศึกษา จัด กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 ให้แก่นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีนี้ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2561 ณ หอประชุมสมเด็จย่า

นพ.นพดล วรอุไร คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ กับความท้าทายในปีที่ 6 ของสำนักวิชา

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มฟล. จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2555 เมื่อได้รับการรับรองหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จากแพทยสภา จึงเริ่มรับนักศึกษารุ่นแรกในปี 2556 จัดการเรียนการสอนพร้อมเป้าหมายที่วางไว้ว่า จะเป็นสถาบันการแพทย์ชั้นนำเพื่อชุมชนของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

สำนักวิชานวัตกรรมสังคมกับบัณฑิตรุ่นแรก

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรปีการศึกษา 2559 มีความพิเศษอย่างหนึ่งคือ สำนักวิชานวัตกรรมสังคม สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ มีบัณฑิตรุ่นแรก หลังจากที่จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2557 โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความรู้ใหม่ๆ...

มฟล. จัดกิจกรรมในโอกาสครบรอบ 19 ปี สถาปนามหาวิทยาลัย

มฟล.ครบรอบ 19 ปี อธิการบดีรายงานประชาชน เตรียมจัดตั้งโครงการศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรแห่งภาคเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เน้นผู้สูงผู้อายุให้การดูแลสุขภาพตลอดจนพัฒนาศักยภาพ

ทันตแพทย์ ดร.ณรงค์ ลุมพิกานนท์ คณบดีสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ กับภารกิจบ่มเพาะ ‘ทันตแพทย์’ เพื่อประชาชน

"ในหลักสูตรมีรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนนักศึกษาทันตแพทย์ มฟล. ให้บริการด้านสุขภาพด้วยหัวใจ ให้เป็นทันตแพทย์ที่มีจิตวิญญาณมากกว่าวัตถุ หรือที่เรียกว่าคุณธรรมจริยธรรม"

รายวิชา “เศรษฐกิจพอเพียง” เรียนรู้ปรัชญาแห่งชีวิตที่เพียงพอ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยสำนักวิชาการจัดการ ได้จัดการเรียนการสอน รายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง (รหัสวิชา 1202364) เพื่อสืบสานแนวพระราชดำริ

สวนพฤกษศาสตร์ มฟล. เดินตามรอยพ่อ สานต่อปณิธานแม่ฟ้าหลวง

ด้วยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และด้วยเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการสนองพระราชดำริที่ได้ทรงริเริ่มและส่งเสริม

มฟล. พร้อมสู่ศูนย์กลางการศึกษาการแพทย์พื้นบ้านและแพทย์ชนเผ่าพื้นเมือง

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมกับ สภาหมอเมืองจังหวัดเชียงราย จัดงาน “มหกรรมหมอเมืองล้านนาและชนเผ่าพื้นเมือง”

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 18 ปีแห่งความภาคภูมิใจ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เป็นมหาวิทยาลัยขนาดกลางในกำกับรัฐ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2541 ดำเนินการตามพระราชปณิธานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี