รายงานพิเศษ

ทันตแพทย์ ดร.ณรงค์ ลุมพิกานนท์ คณบดีสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ กับภารกิจบ่มเพาะ ‘ทันตแพทย์’ เพื่อประชาชน

"ในหลักสูตรมีรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนนักศึกษาทันตแพทย์ มฟล. ให้บริการด้านสุขภาพด้วยหัวใจ ให้เป็นทันตแพทย์ที่มีจิตวิญญาณมากกว่าวัตถุ หรือที่เรียกว่าคุณธรรมจริยธรรม"

รายวิชา “เศรษฐกิจพอเพียง” เรียนรู้ปรัชญาแห่งชีวิตที่เพียงพอ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยสำนักวิชาการจัดการ ได้จัดการเรียนการสอน รายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง (รหัสวิชา 1202364) เพื่อสืบสานแนวพระราชดำริ

สวนพฤกษศาสตร์ มฟล. เดินตามรอยพ่อ สานต่อปณิธานแม่ฟ้าหลวง

ด้วยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และด้วยเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการสนองพระราชดำริที่ได้ทรงริเริ่มและส่งเสริม

มฟล. พร้อมสู่ศูนย์กลางการศึกษาการแพทย์พื้นบ้านและแพทย์ชนเผ่าพื้นเมือง

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมกับ สภาหมอเมืองจังหวัดเชียงราย จัดงาน “มหกรรมหมอเมืองล้านนาและชนเผ่าพื้นเมือง”

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 18 ปีแห่งความภาคภูมิใจ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เป็นมหาวิทยาลัยขนาดกลางในกำกับรัฐ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2541 ดำเนินการตามพระราชปณิธานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

17 ปี แห่งการตามรอยแม่ฟ้าหลวง

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 17 ปี แห่งการตามรอยแม่ฟ้าหลวง ในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2558 โดยทางมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรม

นศ.มฟล.เจ๋ง ตัวแทนประเทศไทยขึ้นเวทีใหญ่ One Young World 2015

นายมนูญ หะยีเมาะลอ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีประยุกต์ มฟล. ได้รับคัดเลือกให้เป็น 100 เยาวชนไทยเข้าร่วมกิจกรรม Thai Young Leaders Programme

M Square : อุทยานแห่งการเรียนรู้

นอกเหนือไปจากความก้าวหน้าทางด้านวิชาการ และการผลิตบัณฑิตคุณภาพออกไปรับใช้สังคมแล้ว ความก้าวหน้าอีกด้านหนึ่งของ มฟล. ก็คือการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก