ข่าวเด่น

มฟล.จัดกิจกรรมเสวนาสภาวิชาการ มุ่งเน้นความเข้มแข็งทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศ

หมวดหมู่ข่าว: ITA การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม ข่าวเด่น

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผ่านการคัดเลือก EdPEx200 รุ่นที่ 8 ระดับคณะ จัดโดย สป.อว.

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มฟล. จัดสัมภาษณ์ผู้สมัครโครงการ "มหาวิทยาลัยสู่ตำบล"

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

ผู้บริหาร มฟล. ทุกระดับเข้าร่วมอบรมการจัดทำการจัดทำแผนแม่บทด้านการจัดการความรู้ (KM) โดยยึดหลัก MFU•FIRST

หมวดหมู่ข่าว: MFU ITA ITA กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ITA เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ITA การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม ข่าวเด่น

อธิการบดีเป็นประธานการประชุม ITA ประจำปี 2564 เน้นย้ำหลักบริหารมหาวิทยาลัยทุกระดับ "ไม่รับสินบน"

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ MFU ITA ITA กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ITA เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ข่าวเด่น ITA