ข่าวเด่น

มฟล. จัดให้ความรู้ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ให้หน่วยงานขับเคลื่อนนำความรู้ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

หมวดหมู่ข่าว: PDPA-ข่าวสาร ITA เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ข่าวเด่น ส่วนการเจ้าหน้าที่

มฟล. จัดอบรม "การพัฒนาศักยภาพทางอารมณ์" ให้พนักงานพร้อมเผชิญกับสภาพการเปลี่ยนแปลง

หมวดหมู่ข่าว: ITA เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ข่าวเด่น ส่วนการเจ้าหน้าที่

สนว.การจัดการจับมือบ.ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด ส่งเสริมการฝึกงาน ฝึกอบรม และพัฒนางานวิจัยร่วมกัน

หมวดหมู่ข่าว: ma-ข่าวสารสำนักวิชา ข่าวเด่น สำนักวิชาการจัดการ

สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ จัดพิธียกขันตั้งไหว้สาคุณูปมาจารย์ และพิธีมอบเสื้อกาวน์ ประจำปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่ข่าว: IM-ข่าวกิจกรรม IM-ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ อธิการบดี

ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ให้เกียรติวิพากษ์ผลงานผู้เรียนหลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม มฟล. ระดับที่ 2 รุ่นที่ 1

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น สถาบันพุทธศิลปกรรมแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ศูนย์บริการวิชาการ พิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง

มฟล. จับมือ CPF พัฒนางานวิจัย-ผลิตบัณฑิตตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงาน สร้างโอกาสในการแข่งขันระดับสากล

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ส่วนบริการงานวิจัย

มฟล. จัดพิธีเปิดอาคารวันชัย ศิริชนะ (AD) และ อาคารพลเอกสำเภา ชูศรี (E4)

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น อธิการบดีผู้ก่อตั้ง อธิการบดี