ข่าวเด่น

หลักสูตรพุทธศิลปกรรม มฟล. รับทุนศึกษาดูงานศิลปกรรมยุโรป จาก พระเมธีวิชิโรดม (ว.วชิรเมธี)

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อธิการบดี หลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม (BUDDHIST ART MFU)

มฟล. จัด PACCON 2023 เวทีพบปะนักเคมี พร้อมรับฟังบรรยายจากผู้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมีประจำปี 2021 Prof. Dr. David W.C. MacMillan

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 25 ปี แห่งการสถาปนา