ข่าวเด่น

มฟล. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร บพข. เข้าเยี่ยมชมเพื่อประเมินโครงการ “อุตสาหกรรมการผลิตยาและสมุนไพรให้เป็นอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ”

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น ศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร MFii ส่วนจัดการทรัพสินทางปัญญาและนวัตกรรม ส่วนบริการงานวิจัย

ท่าน ว. - อ.เฉลิมชัย ให้เกียรติสัมภาษณ์คัดเลือกผู้เรียน หลักสูตรพุทธศิลปกรรม มฟล. รุ่นที่ 2

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น หลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม (BUDDHIST ART MFU) สถาบันพุทธศิลปกรรมแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ศูนย์บริการวิชาการ