ข่าวเด่น

มฟล. ได้คะแนนระดับ A จากการประเมิน ITA ประจำปี 2564

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ITA เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ITA การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม ข่าวเด่น

ส่วนประชาสัมพันธ์ มฟล.จัดอบรมอัพสกิลสู่ Digital PR

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวการอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

มฟล.จัดปฐมนิเทศออนไลน์ให้กับนักศึกษาต่างชาติ

หมวดหมู่ข่าว: SDG04 SDG05 SDG10 ข่าวเด่น

มฟล. นำเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม พื้นที่อำเภอแม่จัน-แม่สาย จังหวัดเชียงราย

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น ส่วนพัฒนานักศึกษา องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา

สนว.วิทยาศาสตร์สุขภาพ มฟล. ผ่านการประเมินระดับ 200 คะแนน ได้เข้าร่วม EdPEx200 รุ่นที่ 8

หมวดหมู่ข่าว: ITA การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม ข่าวเด่น สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มฟล. จัดสัปดาห์วิทยาศาสตร์แบบ New Normal “MFUSciFair2021” ปีที่2

หมวดหมู่ข่าว: ITA เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ข่าวเด่น ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์บริการวิชาการ