กิจกรรมการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม


สถาบันชาและกาแฟร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหารือกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อย.

หมวดหมู่ข่าว: teacoffee-ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม ข่าวเด่น

ส่วนนโยบายและแผนจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนโครงการอย่างไรให้สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ฉบับที่ 5

หมวดหมู่ข่าว: Planning-ข่าวสาร ITA การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม ข่าวเด่น

ประชุมผู้ประกอบการร้านซักรีดที่ให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หมวดหมู่ข่าว: asset-ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม ข่าวเด่น

มฟล.จัดกิจกรรม อธิการบดีพบนักศึกษาและผู้ปกครอง เปิดเทอมภาคปลาย 2/2564 แบบ On-site

หมวดหมู่ข่าว: ITA กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ITA การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม ข่าวเด่น

มฟล. จัดค่ายสัมพันธ์องค์การบริหาร เปิดเวทีนำเสนอแนวดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษาด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวสารส.พัฒนานักศึกษา studentaffairs-กิจกรรมนักศึกษา ITA การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม ข่าวเด่น ส่วนพัฒนานักศึกษา

ส่วนประชาสัมพันธ์ระดมสมองกำหนดกลยุทธ์ดำเนินงานสอดคล้องแผนพัฒนามหาวิทยาลัย

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ITA การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

ส่วนสารบรรณฯ จัดกิจกรรรมแลกเปลี่ยนรู้ระหว่างเลขานุการสำนักวิชา หน่วยงานสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2565

หมวดหมู่ข่าว: crp-ข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ITA การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ

MFUconnect

ข่าวย้อนหลัง