สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีมอบหมวก ดวงประทีปและเข็มชั้นปี ประจำปี 2562

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

     มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จัด พิธีมอบหมวก ดวงประทีปและเข็มชั้นปี ประจำปี 2562 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2562 ณ หอประชุมสมเด็จย่า มีนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมพิธี จำนวน 119 คน โดย รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี ให้เกียรติร่วมงาน และ รศ.ดร.ชมนาด พจนามาตร์ คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ เป็นผู้มอบหมวกให้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมพิธี ก่อนที่คณาจารย์พยาบาลจะเป็นผู้ติดหมวกและมอบดวงประทีปให้แก่นักศึกษา และหลังจากนี้นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 จะต้องเตรียมตัวออกไปฝึกปฏิบัติวิชาชีพการพยาบาล กับผู้ป่วยจริงในสถานพยาบาลต่างๆ

    ในการนี้ รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี ได้กล่าวกับนักศึกษาพยาบาล และผู้ปกครองที่เข้าร่วมงานครั้งนี้ว่า สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้เปิดหลักสูตรมานานกว่า 10 ปีแล้ว มีจำนวนบัณฑิตพยาบาลทั้งสิ้น 736 คน ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลต่างๆ ที่มีชื่อเสียง ทั้งที่เป็นโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โรงพยาบาลของภาครัฐ รวมถึงโรงพยาบาลของเอกชน ซึ่งบัณฑิตรุ่นพี่ที่ได้สำเร็จการศึกษาไปแล้ว นับเป็นความภาคภูมิใจของคณาจารย์และสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ในการปฏิบัติภารกิจได้เป็นอย่างดี เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง

     “วันนี้เป็นวันพิเศษอีกวันหนึ่งของนักศึกษาพยาบาล สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพราะถือว่าเป็นการประสบความสำเร็จอีกขั้นหนึ่ง ที่ได้เข้าพิธีรับมอบหมวก ดวงประทีปและเข็มชั้นปี ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของพยาบาล แสดงว่าทุกคนจะมีความพร้อมที่จะออกไปฝึกปฏิบัติ สิ่งสำคัญที่นักศึกษาพยาบาลจะต้องคำนึงถึงต่อจากนี้ ก็คือการดูแลรักษาผู้ป่วยและประชาชนทั่วไป”

     “ในฐานะอธิการบดีของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รู้สึกภาคภูมิใจแทนคณาจารย์ ท่านคณบดี และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะผู้ปกครองของนักศึกษาที่ได้รับมอบหมวกในวันนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาพยาบาลทุกคนจะตั้งใจในการฝึกปฏิบัติงาน เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในการดูแลสุขภาพของประชาชนด้วยความเชื่อมั่นและเต็มเปี่ยมด้วยความรู้ ดังเช่นนักศึกษารุ่นพี่ได้สร้างชื่อเสียงในนามแห่งบัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนี้ ท้ายที่สุดนี้ ขออาราธนาพระบารมีของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ดลบันดาลประทานพรให้นักศึกษาทุกท่านประสบความสำเร็จ ทั้งในด้านการศึกษาเล่าเรียนและการฝึกปฏิบัติที่จะเกิดขึ้นต่อไป ขอให้ได้รับผลแห่งความสำเร็จนี้โดยทุกคน” อธิการบดี มฟล. กล่าว

     ด้าน รศ.ดร.ชมนาด พจนามาตร์ คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาพยาบาลว่า “นักศึกษาสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ที่รัก ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในความสำเร็จที่ผ่านการเรียนรู้ในรายวิชาทางการพยาบาลภาคทฤษฎีและรายวิชาพื้นฐานวิชาชีพมาแล้ว และกำลังจะขึ้นสู่การปฏิบัติงานวิชาชีพการพยาบาลในบทบาทของนักศึกษาพยาบาล การรับหมวกและดวงประทีปในพิธีในวันนี้ แสดงให้เห็นว่านักศึกษาเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติขั้นต้นครบถ้วน พร้อมที่จะขึ้นฝึกการปฏิบัติการพยาบาลได้ และขอให้นักศึกษาตระหนักว่าหมวกและดวงประทีปนั้น เป็นเครื่องหมายย้ำเตือนถึงภาระความรับผิดชอบที่รออยู่ นอกเหนือจากการเรียนในรายวิชาต่างๆ ในส่วนที่เหลือ และก้าวขึ้นสู่การฝึกการปฏิบัติงานในฐานะพยาบาลวิชาชีพในวันข้างหน้า”

    “หมวกพยาบาลและเข็มชั้นปีพยาบาล ถือเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญและมีคุณค่า หมวกพยาบาลนั้นหมายถึงการมีคุณธรรมจริยธรรม มีความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเอง มีจิตอาสา ยินดีเต็มใจให้บริการด้วยความเมตตากรุณา ด้วยความรู้ที่จะให้การดูแลช่วยเหลือผู้ป่วย เคารพในสิทธิของผู้ร่วมงานและผู้ป่วย รวมถึงมีจิตสำนึกและมีความรับผิดชอบต่อเกียรติฐานะของสถาบันการศึกษา และวิชาชีพการพยาบาล ส่วนเข็มชั้นปีนั้นแสดงถึงวิทยฐานะของการเป็นนักศึกษาพยาบาลที่เตรียมขึ้นฝึกปฏิบัติงาน และดวงประทีปเป็นเครื่องหมายของการพยาบาลที่มาจาก Miss Florence Nightingale สตรีชาวอังกฤษที่ได้รับสมญานามว่านางฟ้าแห่งดวงประทีป เนื่องจากท่านได้อุทิศชีวิตเพื่อการพยาบาล เป็นหน่วยพยาบาลช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากสงคราม ทุกคืนท่านจะถือตะเกียงเดินเยี่ยมและดูแลทหารที่บาดเจ็บ ดวงตะเกียงจึงเป็นดั่งดวงประทีปที่ช่วยขับไล่ความมืดมนและความทุกข์ทรมานให้แก่ผู้เจ็บป่วย เมื่อเราได้รับมอบดวงประทีปนั้น จะเป็นเครื่องเตือนความทรงจำ ถึงการปฏิบัติภารกิจการพยาบาล เช่นเดียวกับ Miss Florence Nightingale ในการปฏิบัติงานให้ครบถ้วน”

     “เมื่อนักศึกษาได้รับหมวก เข็มชั้นปีและดวงประทีป แสดงว่าเป็นผู้ที่พร้อมที่จะปฏิบัติการพยาบาล ในการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วย ครอบครัว และประชาชน การฝึกปฏิบัติการพยาบาลด้วยความมั่นใจ และด้วยปณิธานที่จะช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยความเมตตากรุณา และความเสียสละ เพื่อประโยชน์ของประชาชน ขอให้นักศึกษาถึงตระหนักในความกตัญญูกตเวทิตาต่อบิดามารดา ครูบาอาจารย์ และผู้มีพระคุณอยู่เสมอ”

      “นักศึกษาทุกคน เป็นความหวังของมหาวิทยาลัยและของคณาจารย์ นักศึกษาจะต้องใช้ทั้งองค์ความรู้ และภูมิธรรมเป็นหลักในการปฏิบัติงาน ขอให้นักศึกษาทุกคนตั้งใจในการฝึกปฏิบัติ และให้บริการด้านสุขภาพแก่ผู้รับบริการ ด้วยจิตเมตตากรุณา เพื่อสืบสานพระราชปณิธานขององค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ให้สมกับได้เรียนในมหาวิทยาลัยในพระนาม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขออำนวยอวยพรนักศึกษาพยาบาลทุกคนประสบความสุขความเจริญก้าวหน้า ทั้งในการศึกษาและชีวิตส่วนตัวตลอดไป” คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มฟล. กล่าว

| ผู้เขียนข่าว Kukrit Polyiem | อ่านข่าวทั้งหมด 670 ครั้ง
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์