สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ จัดพิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย ประจำปี 2562

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

      มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ จัด พิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมวนาสวรรค์ วนาศรม โดยมี ดร.พฤทธิ์ พุฒจร ผู้ช่วยอธิการดี ดร.พญ.สุลัคนา น้อยประเสริฐ รักษาการคณบดีสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ ให้เกียรติเข้าร่วมพิธี ในงานนี้มีนักศึกนักษาใหม่และนักศึกษาปัจจุบันเข้าร่วมพิธีไหว้ครูและมอบตัวเป็นลูกศิษย์ พร้อมทั้งนักศึกษาเก่าสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย์ประยุกต์ที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วเข้าร่วมพิธีครอบครู ซึ่งมีลำดับพิธีการ คือ พิธีสงฆ์ พิธีบวงสรวงบูชาครู พิธีมอบตัวศิษย์

    ดร.พญ.สุลัคนา น้อยประเสริฐ รักษาการคณบดีสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ ได้กล่าวในพิธีไหว้ครูครั้งนี้ว่า พิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย เป็นพิธีการที่สำคัญสำหรับผู้ที่อยู่ในวงการแพทย์แผนไทยประยุกต์ พิธีบูชาครูและพิธีไหว้ครูเป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องด้วยศาสตร์นี้เป็นศิลปะวิทยาการที่ต้องพึ่งพาอาศัยประสบการณ์และความชำนาญจากครูเป็นอย่างมาก จะศึกษาหาความรู้แต่ในตำราอย่างเดียวไม่ได้ การประกอบพิธีบูชาครูเป็นการแสดงออกถึงความเคารพนับถือครูอาจารย์จึงมีความสำคัญต่อการสร้างความผูกพันทางจิตใจ ระหว่างศิษย์และครูให้บังเกิดขึ้นอย่างแน่นแฟ้น แสดงถึงความกตัญญูรู้คุณครูบาอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทสรรพวิทยาการแก่ผู้เล่าเรียน

    หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต ได้เปิดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 ปัจจุบันดำเนินการภายใต้สำนักวิชาการแพทบ์บูรณาการ โดยการจัดการเรียนการสอนนั้น นอกจากด้านวิชาการแล้ว การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมอันดีงามให้แก่นักศึกษา อันเป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งของคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ จึงเป็นเรื่องที่ขาดมิได้ ดังนั้นการสอดแทรกกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา ให้มีคุณธรรมจริยธรรม จึงเป็นเรื่องที่สำคัญ เพื่อให้นักศึกษาและศิษย์ทุกคนได้ร่วมกันแสดงความกตัญญู และได้ระลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทสรรพวิทยาการแก่ผู้เล่าเรียน ดังนั้นสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์จึงได้จัดให้มีพิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทยขึ้น เพื่อให้นักศึกษาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ได้ตระหนักถึงจรรยาบรรณทางวิชาชีพ มีการแสดงออกทางด้านพฤติกรรมที่อ่อนน้อมถ่อมตน ได้ระลึกถึงพระคุณครู และช่วยสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทางการแพทย์แผนไทย และตระหนักในคุณค่าของความเป็นไทย ดำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม

| ผู้เขียนข่าว Kukrit Polyiem | อ่านข่าวทั้งหมด 313 ครั้ง
สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ