มฟล. รับสมัครแพทย์เพื่อรับเป็นต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2566

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนไปศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2566 ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 (1) และ (5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2541 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกพร้อมทั้งกำหนดวิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสินเพื่อรับทุนฯ ดังต่อไปนี้

ทุนที่รับสมัคร
สาขาวิชาทางด้านแพทยศาสตร์ ดังต่อไปนี้

 1. แพทย์เฉพาะทางสาขาประเภทที่ 1 (1.1)
  • (1) พยาธิวิทยากายวิภาค
  • (2) พยาธิวิทยาคลินิก
 2. แพทย์เฉพาะทางสาขาประเภทที่ 1 (1.2)
  • (1) จิตเวชศาสตร์
  • (2) เวชศาสตร์ครอบครัว
  • (3) เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
 3. แพทย์เฉพาะทางสาขาประเภทที่ 2 (2.1)
  • (1) ประสาทศัลยศาสตร์
  • (2) ศัลยศาสตร์
  • (3) ศัลยศาสตร์ทรวงอก
  • (4) สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
 4. แพทย์เฉพาะทางสาขาประเภทที่ 2 (2.2)
  • (1) กุมารเวชศาสตร์
  • (2) เวชศาสตร์ป้องกัน (แขนงระบาดวิทยา)
  • (3) อายุรศาสตร์
 5. แพทย์เฉพาะทางสาขาประเภทที่ 2 (2.4)
  • (1) ตจวิทยา

ดาวน์โหลด
ประกาศรับสมัครทุนแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2566
ใบสมัคร

| ผู้เขียนข่าว Jarernsak Wangwong | อ่านข่าวทั้งหมด 1061 ครั้ง