มฟล. รับสมัครแพทย์เพื่อรับเป็นต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม)

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง การรับสมัครแพทย์เพื่อรับเป็นต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2566 ฉบับลงวันที่ 24 สิงหาคม 2564 เพื่อดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนไปศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน เนื่องจาก มหาวิทยาลัยเห็นสมควรกำหนดสาขาวิชาเพิ่มเติม ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 (1) และ (5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2541 จึงประกาศสาขาวิชาที่รับสมัครเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

ทุนที่รับสมัคร
สาขาวิชาทางด้านแพทยศาสตร์ ดังต่อไปนี้
แพทย์เฉพาะทางสาขาประเภทที่ 2 (2.1)

  1. วิสัญญีวิทยา

ทั้งนี้ การสมัครในสาขาประเภทต่างๆ และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครให้ถือตามประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา

ดาวน์โหลด

| ผู้เขียนข่าว Jarernsak Wangwong | อ่านข่าวทั้งหมด 211 ครั้ง